Start Samorząd Uczniowski Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.

1. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty zdnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.


2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

§ 1
Cele i zadania:

1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu
ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 2
Zadania samorządu:

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu uczniom należytych  warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
8. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem:

1. wyrabianie potrzeb poznawczych,
2. wyzwalanie twórczej aktywności,
3. wdrażanie do samodzielnych poszukiwań,
4. zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru:

• odpowiedzialność,
• obowiązkowość,
• samodzielność,
• uczciwość,
• godność,
• wrażliwość,

5. Wyrabianie nawyków i umiejętności:

• organizowania własnego czasu,
• samokontroli,
• pracy nad doskonaleniem własnej osoby,
• rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi,
• zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu,
• samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,
• prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,

6. Wdrażanie do:

• życia w prawdzie,
• cenienia wolności i dobra,
• dostrzegania piękna świata,
• ćwiczenia woli,
• kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym,
• kształtowania własnego charakteru,
• kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich.

7. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli samorządów uczniowskich innych szkół.

§ 3
Uprawnienia samorządu.

Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

8. Praw do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
9. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
10. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
11. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej. Jeżeli samorządu uczniowskiego nie stać na wydawanie szkolnej gazety bądź z innych powodów nie chce podjąć się jej wydawania, prezydium ma prawo do zorganizowania gabloty, w której znajdowałaby się gazetka ścienna.
12. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
13. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
14. Prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały.
15. Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu.
16. Prawo do uczestnictwa w decyzjach władz szkolnych w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków pieniężnych.
17. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców.
18. Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna.
19. Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.

§ 4
Organy samorządu

20. Organami samorządu są:

1. ogólne zebranie uczniów,
2. uczniowska rada szkolna (prezydium samorządu uczniowskiego),
3. ogólne zebrania klasowe,
4. uczniowska rada klasowa.

21. Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i załatwienia.
22. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ samorządu uwzględnia się tylko trzy głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.
23. Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu. Prawo uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
24. W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły i nauczyciele.
25. Ogólne zebranie szkolne zwołuje prezydium wraz z opiekunem samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.
26. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów podanych w klasach.
27. Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium, jak i opiekun samorządu.
28. Ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym.

§ 5
Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego

29. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
30. Po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.
31. Rada samorządu (prezydium) składa się z 18 uczniów w tym:

 • przewodniczącego,
 • zastępcy przewodniczącego,
 • skarbnika,
 • sekretarza.

32. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.
33. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości dwóch osób – mogą to być również członkowie rady klasowej.
34. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie, wchodzą w skład rady samorządu uczniowskiego. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamieniać się funkcjami. Zamiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
35. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
36. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę  społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
37. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.

§ 6
Obowiązki ogólnego zebrania uczniów

38. Uchwalenie regulaminu samorządu.
39. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.
40. Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.
41. Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium przy obecności co najmniej połowy uczniów szkoły.
42. Ogólne zebranie uczniów obraduje przynamniej raz w ciągu roku szkolnego. Zebraniu przewodniczy przewodniczący prezydium, a obrady protokołuje sekretarz.

W przypadku nieobecności w/w osób obradom przewodniczy zastępca przewodniczącego rady, a zebranie protokołuje wskazana przez niego osoba.

§ 8
Fundusze

43. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
44. Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego oraz uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie.
45. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały właściwej rady.
46. Fundusze samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracę, z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych na radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje.
47. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

§ 9
Przepisy końcowe

48. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
49. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
50. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
51. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący dyrektor szkoły.

Oryginał regulaminu przechowuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły.

Opracowała Justyna Makar

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Dzisiaj jest: Niedziela
9 Sierpnia 2020
Imieniny obchodzą
Jan, Klarysa, Miłorad, Roland, Roman,
Romuald

Do końca roku zostało 145 dni.
Zodiak: Lew