Start Wewnątrzszkolne ocenianie Wychowanie Fizyczne
Wychowanie Fizyczne

PZO Wychowanie Fizyczne

Kryteria ocen z wychowania fizycznego

 

W ocenie z w-f uwzględnia się cztery aspekty:

 

 

1. Chęci- stosunek do własnej aktywności fizycznej, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z zadań,zaangażowanie

2. Postęp- osiągnięte zmiany w stosunku do diagnozy wstępnej lub wcześniejszych wyników  zgodnie z posiadanymi  umiejętnościami i predyspozycjami ucznia.

3. Postawę-stosunek do partnera ćwiczeń, przeciwnika. sędziego, przedmiotu, nauczyciela;uczeń nie wykazujący się właściwą postawą na lekcji otrzymuje ostrzeżenie-drugie ostrzeżenie to tzw.żółta kartka-dwie żółte kartki to kartka czerwona i ocena niedostateczna cząstkowa wpisana do dziennika

4. Rezultat- wynik uzyskiwany w sportach wymiernych z uwzględnieniem możliwości ucznia  oraz dokładności wykonania czynności ruchowych.

 

Ocena celująca:

 

- uczeń osiągnął sprawność fizyczną zdecydowanie przekraczającą stawiane wymagania;

- osiąga ponadprzeciętne wyniki w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych / rezultat/;

-był obecny na niemal wszystkich lekcjach obowiązkowego w-f i zawsze wykonuje cwiczenia –frekwencja od 90-100%-ewentualne nieobecności usprawiedliwione

-był zawsze przygotowany do zajęć

- jest bardzo pilny, aktywny, chętnie ćwiczy, przejawia własną inicjatywę;

- czyni bardzo duże postępy w osobistym usprawnianiu;

-jego zachowanie na zajęciach w-f nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, stosuje zasadę fair play;

- bierze czynny udział w dodatkowych zajęciach sportowych i zawodach

-osiąga doskonałe rezultaty w zawodach sportowych róznego szczebla

-nie otrzymał w przeciągu semestru ”czerwonej kartki”

 

Ocena bardzo dobra:

 

-uczeń osiągnął sprawność fizyczną przekraczającą stawiane wymagania;

- osiąga bardzo dobre wyniki w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych;

-był obecny na obowiązkowych lekcjach w-f i ćwiczy na nich zawsze z duzym zaangażowaniem–frekwencja 80-90%

-jest aktywny na zajęciach w-f;

-podnosi swoje umiejętności i sprawności;

- bardzo dobrze zachowuje się na lekcjach w-f, jest zdyscyplinowany, koleżeński, chętnie wykonuje polecenia;

- zdobywa bardzo dobre osiągnięcia w zawodach sportowych-etap szkolny,gminny bądź powiatowy

-nie otrzymał w ciagu semestru „czerwonej kartki”

Ocena dobra:

 

 

- uczeń wykazuje dobrą sprawność;

-nie opuszcza obowiązkowych zajęć w-f, ćwiczy na lekcji nie korzysta ze zwolnień /-frekwencja 70-80% nieobecności usprawiedliwione/

- obecność na zajęciach jest tylko czynna, nie zwalnia się z zajęć z błahych powodów;

- jego pilność na zajęciach jest zadawalająca;

- wykazuje wymagane postępy w usprawnianiu;

- bierze udział w rozgrywkach szkolnych i nie uchyla się od innych zajęć ruchowych;

- nie wykazuje braków w zakresie umiejętności;

- rzadko uczestniczy w zawodach sportowych

-uczeń w ciagu semestru mógł otrzymać jedną czerwoną kartkę

 

Ocena dostateczna:

 

-uczeń ledwie spełnia wymagania sprawnościowe;

-opuszcza obowiązkowe zajęcia w-f –frekwencja 50-70%-usprawiedliwiona w ciągu półrocza

- nie wykazuje się pilnością i zaangażowaniem podczas zajęć;

-wykazuje słabe postępy w usprawnianiu;

-nie bierze czynnego udziału w życiu sportowym szkoły;

-wykazuje na zajęciach braki w zakresie: wychowania społecznego, jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, przeszkadza innym, uniemożliwia prowadzenie lekcji, zachowuje się głośno i agresywnie

- przychodzi na zajęcia nieprzygotowany- brak stroju sportowego.

-uczeń mógł otrzymać dwie czerwone kartki w ciągu semestru

 

 

 

 

Ocena dopuszczająca:

-uczeń jest daleki od spełnienia wymagań sprawnościowych;

- opuszcza zajęcia z w-f  - frekwencja poniżej 50%

-nie przykłada się do ćwiczeń, nie wykazuje zaangażowania zajęciami, wychodzi bez pozwolenia z sali gimnastycznej;

- nie widzi potrzeby aktywności fizycznej

-wykazuje bardzo małe postępy lub nie wykazuje ich wcale;

- nie bierze udziału w życiu sportowym szkoły.

-swoim zachowaniem uniemozliwia przeprowadzenie lekcji

-uczeń otrzymał w ciągu semestru więcej niż dwie czerwone kartki

 

 

Ocena niedostateczna:

 

 

- uczeń nie spełnia żadnych wymagań sprawnościowych;

- osiąga niedostateczne wyniki w zakresie umiejętności ruchowych;

-opuszcza nagminnie zajęcia z w-f – ucieczki, wagary;

- nie wykazuje minimalnego zaangażowania w usprawnianiu, posiada lekceważący stosunek do zajęć;

- nie bierze udziału w życiu sportowym szkoły;

- swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych uczniów, jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, niszczy  sprzęt sportowy, jest wulgarny, lekceważy polecenia nauczyciela, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie lekcji

-otrzymał więcej niż 3 czerwone kartki

 

W przypadku nieprzygotowania do ćwiczeń z racji braku stroju sportowego, bądź odmowy wykonania ćwiczenia uczeń może otrzymać minus. Pięć takich minusów przekłada się na ocenę niedostateczna cząstkową. Punkty karne, a w konsekwencji oceny niedostateczne przyznaje się oddzielnie na każde półrocze.

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną nie może otrzymać oceny semestralnej celującej i bardzo dobrej mimo wysokich umiejętności.

Podobna sytuacja dotyczy czerwonych kartek , które są efektem niesportowej postawy na lekcji, zarówno w stosunku do nauczyciela, jak  i współćwiczącego/podobieństwo do zasad obowiązujących w piłce nożnej/.Uczeń mimo wysokich umiejętności sportowych nie może otrzymać oceny celującej i bardzo dobrej w przypadku ukarania czerwona kartką.

opracowała

mgr Danuta Kołodziejczyk

Biesowice –wrzesień 2013

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Dzisiaj jest: Czwartek
4 Czerwca 2020
Imieniny obchodzą
Bazyliusz, Dacjan, Franciszek,
Gościmił, Karol, Karp

Do końca roku zostało 211 dni.
Zodiak: Bliźnięta