Start Przedmiotowy System Oceniania Technika SP
Technika SP

TECHNIKA.  SZKOŁA PODSTAWOWA. Do programu „Jak to działa?”

1. Podstawa programowa z techniki zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Wymagania na stopnie szkolne z techniki opracowano na podstawie programu nauczania techniki w szkole podstawowej: DKW-4014-221/99

3. Zadaniem szkoły jest zorganizowanie warunków do samodzielnego działania technicznego z wykorzystaniem typowych metod stosowanych w podstawowych dziedzinach techniki

4. Ocenie podlegają wszystkie prace wykonane na zajęciach techniki, zeszyt przedmiotowy, posługiwanie się językiem technicznym, dokładność i staranność wykonanego zadania, przestrzeganie zasad bhp na zajęciach. Ocenianie powinno prowadzić do sformułowania wniosków na przyszłość np. co robimy prawidłowo

5. Uczniowie o otrzymanych ocenach są informowani w sposób jawny i na bieżąco. Ocenę niedostateczną powinni poprawić w terminie 2 tygodni po uzgodnieniu z nauczycielem.

Standardy wymagań edukacyjnych i oceniania dla przedmiotu technika

1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1.1. Określenie kryteriów oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia z techniki w zależności od działu programowego.

1.2. Wspomaganie rozwoju ogólnotechnicznego ucznia.

1.3. Wdrażanie do systematyczności, samokontrolo i samooceny.

1.4. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.

2. Ogólne kryteria oceny osiągnięć uczniów

Uwaga: Powyższe kryteria dotyczą zarówno oceny cząstkowej, jak i śródrocznej czy końcowo rocznej.

3. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach nauczania oraz wychowania.

W przedmiocie technika ocenianie osiągnięć ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum opiera się głównie na obserwacji jego pracy, jak i końcowym rezultacie tej pracy, które w szczególności dotyczy wyżej wymienionych kryteriów. Wskazane jest, aby w ocenianiu

uczestniczyli również uczniowie. Współpracując np. w zespole, mogą oceniać nie tylko swoją pracę, ale także efekty pracy swoich kolegów i grupy.

Podczas dokonywania oceny należy zwracać uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia, jego operatywność, sprawność intelektualną ucznia oraz jego praktyczne działanie):

• wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu;

• celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania;

• przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy;

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych;

• rozumienie zjawisk technicznych;

• umiejętność wyciągania wniosków;

• czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji.

Kryterium to uwzględnia zarówno osiągnięcia poznawcze (wiadomości i umiejętności), osiągnięcia psychomotoryczne (nawyki ruchowe),

jak i osiągnięcia emocjonalne (zainteresowania i postawy uczniów). Podczas oceniania osiągnięć uczniów wyrażonych stopniem należy kierować się „Standardami wymagań edukacyjnych".

1. Sprawdziany [prace praktyczne] umiejętności pracy są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich wykonać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu przybycia do szkoły poza lekcjami techniki w terminie ustalonym z nauczycielem.

Niespełnienie powyższego warunku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami techniki, również w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny pracy w terminie ustalonym z nauczycielem.

2. W pracach praktycznych mogą pojawić się zestawy o niższym poziomie trudności i wymagań, oceniane maksymalnie na ocenę dostateczną.

3. Sprawdziany teoretyczne mogą być poprawiane. Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami techniki, również w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń może poprawiać tylko jeden raz.

4. W trakcie semestru uczniowie piszą kartkówki bez wcześniejszego uprzedzenia (sprawdzające systematyczną pracę ucznia i bieżące przygotowanie do zajęć).

5. Kartkówek nie można poprawiać.

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyska ocenę bardzo dobrą i wykaże się np. zajęciem wysokiego miejsca w konkursie BRD lub działaniami wykraczającymi poza program nauczania.

7. Wiedza ucznia może również być sprawdzana w trakcie odpowiedzi ustnych.

8. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.

9. Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.

10. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy:

a) samodzielna praca (prace praktyczne, sprawdziany, tzw. kartkówki),

b) umiejętność pracy w grupie,

c) odpowiedzi ustne,

d) aktywność na lekcji,

e) systematyczność,

f) estetyka i przejrzystość wykonywanych prac.

 

5. Uwagi do standardów wymagań

5.1. Stopień opanowania wiadomości ogólnotechnicznych należy oceniać w powiązaniu z pozostałymi kryteriami, jako uzupełniające się czynniki szkolnego systemu oceniania.

5.2. Zasadniczym momentem oceniania jest organizowana działalność techniczna ucznia oraz szacowanie i wartościowanie wytworów jego pracy.

Dzięki temu możliwa jest ewaluacja procesu nauczania, a tym samym wspomaganie rozwoju ucznia, wdrażanie go do systematyczności, samokontroli i samooceny oraz wartościowanie jego zachowań.

5.3. Podczas dokonywania oceny należy zwracać uwagę na indywidualne uzdolnienia ucznia, jego operatywność, sprawność intelektualną oraz jego praktyczne działanie.

5.4. Ocenę niedostateczną należy wystawiać tylko w przypadkach skrajnych, (jak np. brak zainteresowania przedmiotem, niewykonanie żadnej pracy wytwórczej, nieprzestrzeganie elementarnych wymogów bezpieczeństwa, brak jakiejkolwiek dokumentacji,

niewłaściwe użytkowanie podstawowych narzędzi i przyborów, rozlegle braki w wiedzy uniemożliwiające wykonanie nawet prostego zadania, niesamodzielność), wcześniej wykorzystując różne sposoby zachęcenia ucznia do pracy podczas zajęć.

5.5. Ocenę celującą można wystawić w sytuacjach, gdy uczeń spełnia pełne wymagania programowe oraz wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, jego wiedza wykracza poza program nauczania, proponuje lub stosuje rozwiązania

nowatorskie (projektowe, materiałowe) albo osiąga sukcesy w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych (pokrewnych).

5.6. Ocenę dobry uzyskuje uczeń, który nie opanował w pełni wymagań pełnych określonych „Standardami wymagań edukacyjnych".

5.7. Ocenę pośrednią dopuszczający uzyskuje uczeń, który nie opanował w pełni wymagań podstawowych określonych „Standardami wymagań edukacyjnych".


OCENA: CELUJĄCY. (W)

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawy programowe.

• Jego wiedza pochodzi z różnych źródeł.

• Samodzielnie rozwiązuje i interpretuje informacje techniczne.

• Posługuje się poprawnym językiem technicznym.

• Bez zastrzeżeń przestrzega wszelkie zasady bhp.

• Potrafi interpretować przepisy prawne odnośnie zachowania się w różnych sytuacjach na drodze.

• Wykonuje prace dodatkowe (plansze, rysunki, schematy).

• Prace wytwórcze wykonuje starannie i estetycznie (album twórców techniki, album wybranego zawodu, projekty).

• Zna budowę i działanie suwmiarki, samodzielnie dokonuje odczytu.

• Potrafi rozróżnić materiały konstrukcyjne: metale i stopy żelaza, metale nieżelazne, drewno i tworzywa sztuczne.

• Zna zasady wymiarowania i prawidłowo stosuje na rys. wyk. I złożeniowym.

• Umie posługiwać się pismem technicznym zgodnie z PN.

• Prowadzi wzorowo zeszyt przedmiotowy.

• Jest laureatem konkursu związanego z techniką i ruchem drogowym.

 

OCENA: BARDZO DOBRY. (D)

Uczeń w pełni opanował treści programowe.

• Samodzielnie wykonuje polecenia wykorzystując różne źródła wiedzy.

• Potrafi zaplanować i zorganizować pracę.

• Wykazuje się aktywnością.

• Pracuje zgodnie z przepisami bhp.

• Prace wytwórcze wykonuje starannie i zgodnie z rysunkiem (album twórców techniki, album wybranego zawodu, projekty).

• Zadania dodatkowe wykonuje chętnie (plansze, rysunki).

• Rozumie warunki bezpiecznego uczestnictwa w ruch drogowym jako pasażer i kierujący.

• Zna budowę i działanie suwmiarki, dokonuje odczytu.

• Potrafi rozróżniać materiały konstrukcyjne: metale i stopy żelaza, metale nieżelazne, drewno i tworzywa sztuczne.

• Zna zasady wymiarowania i prawidłowo je stosuje.

• Umie posługiwać się pismem technicznym zgodnie z PN.

• Prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy.

 

OCENA: DOBRY  (R)

Uczeń umie wykorzystać wiadomości podczas rozwiązywania zadań wytwórczych.

• Potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać problemy tech. (rys., projekty).

• Wykazuje się aktywnością na lekcji.

• Posługuje się suwmiarką, rozróżnia materiały konstrukcyjne.

• Zna zasady pisma technicznego i wymiarowania przedmiotów.

• Rozumie warunki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

• W pracach wytwórczych zdarzają się drobne uchybienia w estetyce wykonania (album wybranego zawodu lub twórców techniki).

• Stosuje zasady bhp.

• Prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

OCENA:  DOSTATECZNY. (P)

Zadania wytwórcze wykonuje mało dokładnie.

• Wykazuje słabą orientację w odróżnianiu materiałów konstrukcyjnych.

• Z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru suwmiarką.

• Słabo zna zasady pisma technicznego i wymiarowania.

• W większości przypadków stosuje zasady bhp.

• Posiada zeszyt przedmiotowy.

 

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY. (K)

Uczeń posiada braki w wiedzy i umiejętnościach.

• Czasami wykazuje chęci do współpracy.

• Właściwie motywowany wykonuje przy pomocy nauczyciela łatwiejsze zadania techniczne.

• Nie potrafi dokonywać pomiaru suwmiarką.

• Ma trudności ze zrozumieniem zasad i przepisów ruchu drogowego.

 

OCENA: NIEDOSTATECZNY. (NIE SPEŁNIA ŻADNEGO POZIOMU WYMAGAŃ)

Uczeń nie potrafi rozwiązać prostych zadań technicznych.

• Zawsze jest nieprzygotowany do zajęć (brak zeszytu, materiałów)

• Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników


Dzisiaj jest: Poniedziałek
17 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Agnieszka,
Drogomysł, Franciszek, Laura, Marcjan,
Radomił, Rainer, Wolmar

Do końca roku zostało 198 dni.
Zodiak: Bliźnięta