Start Przedmiotowy System Oceniania Technika gimnazjum
Technika gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z techniki w gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania oparty jest na szkolnym systemie oceniania uwzględniający rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 roku.

Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia zawarte w PSO.

Przedmiotem oceny osiągnięć szkolnych z zakresu techniki są wiadomości, umiejętności, których zakres jest określony programem nauczania, ale także zdolności i zaangażowanie uczniów w pracy na lekcjach oraz w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

 

1.Celem przedmiotowego systemu oceniania jest:

-wspomaganie procesu nauczania i uczenia się,

-motywowanie uczniów do pracy,

-informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

-pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy,

-dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

-umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.

2.Przy ocenianiu osiągnięć ucznia zwraca się uwagę na:

• posługiwanie się odpowiednim słownictwem technicznym,

• rozumienie zjawisk i pojęć technicznych,

• czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych,

• umiejętności wnioskowania,

• samodzielne projektowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej,

• znajomość przestrzeganie zasad organizacji pracy,

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,

• celowość wykonywanego zadania,

• efektywne współdziałanie w zespole przy rozwiązywaniu zadań zespołowych,

• prawidłowe wykorzystanie programów komputerowych do rozwiązywania zadań praktycznych.

3.Ocenie szkolnej podlega:

1. Stopień opanowania wiadomości w zakresie zagadnień żywieniowych i krawieckich oraz ich

wykorzystanie w rozwiązywaniu zadań wytwórczych.

2. Zeszyt ćwiczeń z wykonanymi poszczególnymi ćwiczeniami.

3. Aktywność na lekcjach techniki.

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ład i porządek na stanowisku pracy.

5. Umiejętność wykonywania zadań technicznych zgodnych z dokumentacją rysunkową i projektem, dokładność estetyka wykonywanego zadania.

6.Dokładność, staranność wykonywanych zadań.7. Umiejętność posługiwania się narzędziami, przyrządami, urządzeniami technicznymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Umiejętność posługiwania się przyborami i przyrządami kreślarskimi.

9. Działania dodatkowe wynikające z zainteresowań ucznia;prace wytwórcze, wystawy, przygotowanie materiału do nowej lekcji itp.

10.Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

4.Kontrakt z uczniami

Na zajęciach z przedmiotu Technika obowiązuje "Regulamin Pracowni Technicznej" Nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego na koniec semestru.

Prace rysunkowe są ocenione w ciągu 2 tygodni. i przekazane uczniom do wglądu.

Uczeń po dłuższej niż 1 tydzień nieobecności w szkole może nie być oceniany, jeżeli nieobecność związana była z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, które go usprawiedliwiają.

Dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji ( zeszytu ćwiczeń, materiałów rysunkowych) bez obawy otrzymania oceny niedostatecznej.

Nie przygotowanie do zajęć zgłasza uczeń po sprawdzeniu listy obecności.

Systematyczne nie przygotowywanie się do lekcji, brak zeszytu ćwiczeń lub potrzebnych na lekcje innych materiałów wpłynie na obniżeni oceny za aktywność wystawianej systematycznie w ciągu roku szkolnego.

Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w celu ustalenia formy wyrównania braków lub pokonania trudności.

Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną za pracę praktyczną w ciągu dwóch tygodni od przekazania informacji o uzyskanej ocenie za daną pracę.

Zeszyt ćwiczeń prowadzony jest systematycznie przez ucznia. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, zeszyt ćwiczeń musi być uzupełniony.

Każdy uczeń ma prawo do oceny za wykonane prace nadobowiązkowe uzgodnione z nauczycielem.

Przy wystawianiu ocen semestralnej i końcoworocznej największe znaczenie mają oceny z zadań praktycznych oraz prac wytwórczych i komputerowych.

Na koniec roku szkolnego system oceniania podlega ewaluacji.


5.Poziom wymagań na poszczególne oceny:

Wymagania na ocenę celującą:

• Uczeń posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza materiał przewidziany programem nauczania.

• Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych.

• Proponuje oryginalne i nietypowe rozwiązania.

• Wykonuje pomoce przydatne w procesie dydaktycznym.

• Wykonuje oryginalne prace wytwórcze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

• Osiąga sukcesy w konkursach technicznych.

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą:

• Uczeń w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania.

• Potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia.

• Samodzielnie wykonuje prace wytwórcze, wykorzystując wiadomości i umiejętności określone programem.

• Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów.

• Prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną.

• Stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, zjawisk, narzędzi i urządzeń technicznych.

 

Wymagania na ocenę dobrą:

• Uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

• Poprawnie stosuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

• Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym.

• Potrafi odczytywać i zapisywać ze zrozumieniem dokumentację techniczną.

• Dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze.

Wymagania na ocenę dostateczną:

• Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

• Potrafi zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela.

• Potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami, niedokładnie wykonaną i mało czytelną.

• Zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego.

• Potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze.

Wymagania na ocenę dopuszczającą:

• Uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale wykazuje możliwości dalszego kształcenia z pomocą nauczyciela.

• Wykonuje prace wytwórcze z licznymi uchybieniami od projektu, niedokładnie i nieestetycznie.

• Rozwiązuje z pomocą typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

• Potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym.

Wymagania na ocenę niedostateczną:

• Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia.

• Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

• Nie potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym.

• Nie wykazuje zainteresowania zajęciami lekcyjnymi.

 

KRYTERIA OCENY PRACY WYTWÓRCZEJ Z TECHNIKI

Ocena Czynność Osiągnięcia

Celująca: Oryginalność Skompletowanie materiałów; Poprawna organizacja stanowiska pracy; Bezpieczne posługiwanie się narzędziami; Całościowe wykonanie zadania; Estetyczne wykonanie zadania; Dokonanie własnych modyfikacji i usprawnień

Bardzo dobra:  Pomysłowość Skompletowanie materiałów; Poprawna organizacja stanowiska pracy; Bezpieczne posługiwanie się narzędziami; Całościowe wykonanie zadania; Estetyczne wykonanie zadania; Ozdobienie,poprawa funkcjonalności, itp.

Dobra: Wykonanie zadania Skompletowanie materiałów; Poprawna organizacja stanowiska pracy; Bezpieczne posługiwanie się narzędziami; Całościowe wykonanie zadania; 

Dostateczna: Zachowanie ładu i
porządku oraz zasad bhp; Skompletowanie materiałów; Poprawna organizacja stanowiska pracy; Bezpieczne posługiwanie się narzędziami; Angażowanie się w realizację zadania technicznego.

Dopuszczająca: Przygotowanie do lekcji; Skompletowanie materiałów; Poprawna organizacja stanowiska pracy; Angażowanie się w realizację zadania technicznego

Niedostateczny: (SPEŁNIA ŻADNEGO POZIOMU WYMAGAŃ); Uczeń nie potrafi rozwiązać prostych zadań technicznych; Zawsze jest nieprzygotowany do zajęć (brak zeszytu, materiałów); Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników


Dzisiaj jest: Poniedziałek
17 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Agnieszka,
Drogomysł, Franciszek, Laura, Marcjan,
Radomił, Rainer, Wolmar

Do końca roku zostało 198 dni.
Zodiak: Bliźnięta