Start Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe. SP.
Zajęcia komputerowe. SP.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI/ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2.  Szkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej w Biesowiceach.

3.  Podstawę programową.

Celem oceny ucznia jest:

 • aktywizowanie do nauki i motywowanie do dalszej pracy,
 • obserwowanie i wspieranie rozwoju,
 • informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • powiadamianie rodziców (opiekunów) nauczycieli wychowawców, władz szkolnych
  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy:

 1. Prace klasowe, sprawdziany – praca praktyczna przy komputerze bądź praca pisemna
  w postaci testu lub zadań obejmująca materiał ujęty w formie działu i jest poprzedzona lekcją powtórzeniową. Klasówka jest zapowiadana z wyprzedzeniem przynajmniej tygodnia. Jeżeli
  w ustalonym terminie z przyczyn organizacyjnych nie było pracy klasowej (np. wycieczka, apel itp.) kolejnym obowiązującym terminem są następne zajęcia z przedmiotu. Osoby nieobecne mają obowiązek zaliczyć prace klasowe w ustalonym terminie, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Otrzymują zadania innej treści niż wykonujący prace
  w terminie. Termin poprawy pracy klasowej na ocenę wyższą jest uzgadniany z zainteresowanymi uczniami z klasy. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej w terminie 10 dni nauki szkolnej od jej otrzymania. Ocena otrzymana z poprawy wpisywana jest do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej.
 2. „Kartkówka” – praca trwająca do 20 minut, dotyczy 3 ostatnich tematów, zagadnień i nie jest zapowiadana. Kartkówki wykonywane są przy komputerze lub jako prace pisemne w postaci testu bądź zadań. Osoby nieobecne mają obowiązek zaliczyć „kartkówki” w ustalonym terminie,
  w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocena otrzymana  z kartkówki jest oceną ostateczną (nie poprawiamy).

Odpowiedzi ustne

 • Uczeń odpowiada przy stanowisku roboczym.
 • Ocenę za odpowiedź ustną można poprawić ustalając z nauczycielem termin i zakres materiału, który uczeń chce zaliczyć.

Aktywność

 • Za rozwiązanie problemów o większym stopniu trudności podczas lekcji będzie wystawiana ocena.
 • W przypadku form aktywności obejmujących łatwy materiał lub o przeciętnym stopniu trudności ocena może być ustalona łącznie za kilka lekcji.

Samodzielność pracy w klasie i w domu

Uczeń pracujący szybciej niż klasa może poprosić o rozwiązanie dodatkowych zadań. Za każdą taką formę aktywności na lekcji lub w domu może uzyskać ocenę. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej przez rodziców terminy sprawdzenia przerobionego materiału 
są uzgadniane z nauczycielem. Uczeń otrzymuje określony limit czasu na uzupełnienie braków. Uczeń nie może być zwolniony z opanowania niektórych działów materiału.

Ocena semestralna (okresowa)

Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w czasie semestru.

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Największy wpływ na ocenę mają:

 • prace klasowe, sprawdziany – forma pisemna lub elektroniczna
 • „kartkówki”,
 • odpowiedzi ustne,
 • samodzielność i pilność,
 • prace w domu.

Przy ocenianiu sprawdzianów i prac klasowych stosuje się następujący
przelicznik procentowy:

- ocena niedostateczna – 0% do 30%
- ocena dopuszczająca – 31% do 49%
- ocena dostateczna – 50% do 74%
- ocena dobra – 75% do 89%
- ocena bardzo dobra – 90% do 97%
- ocena celująca – 98% do 100%

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie programowej, a w szczególności:

 • nie potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się sprzętem komputerowym,
 • nie zna podstawowych elementów komputera i ich funkcji,
 • nie umie wykorzystać podstawowych usług systemu operacyjnego,
 • nie potrafi rozwiązać, mimo pomocy nauczyciela prostych zadań opartych o schematy,
 • nie opanował podstawowych pojęć i terminologii komputerowej,
 • nie wykazuje żadnych postępów w przyswojeniu wiedzy w wyznaczonym terminie,
 • za prace klasowe i sprawdziany nie osiąga 30% punktów,
 • stopień opanowania czynności wykonywanych przy komputerze uniemożliwia kształcenie na wyższym poziomie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował prawie wszystkie treści przewidziane w podstawie programowej, jednak wykazuje pewne braki, a w szczególności potrafi:

 • korzystać z usług systemu operacyjnego przy drobnej pomocy nauczyciela,
 • samodzielnie i bezpiecznie posługuje się komputerem, jego urządzeniami i oprogramowaniem,
 • prawidłowo formułuje swoje wypowiedzi opisujące zadania wykonywane z pomocą komputera,
 • w bardzo prostych sytuacjach stosuje różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów,
 • za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 31-49% punktów,
 • opanował materiał w takim czasie, że możliwe jest kształcenie na wyższym poziomie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści zawarte w podstawie programowej, a w szczególności potrafi:

 • operować podstawowymi pojęciami i terminologią informatyczną,
 • rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie podstawy programowej,
 • precyzyjnie formułuje swoje myśli,
 • stosuje zdobytą wiedzę w innych dziedzinach do pracy z komputerem,
 • sprawnie i bezpiecznie posługuje się urządzeniami, systemem komputerowym oraz oprogramowaniem,
 • korzysta z różnych multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera,
 • za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 50% - 74% punktów.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym treści zawarte w realizowanym programie nauczania, a w szczególności potrafi:

 • samodzielnie rozwiązywać umiarkowanie złożone problemy,
 • stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów,
 • samodzielnie, świadomie i bezpiecznie posługuje się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem,
 • swobodnie posługuje się poznanymi pojęciami,
 • przeprowadza niezbyt złożone rozumowania dedukcyjne,
 • za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 75% - 89% punktów,
 • wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści przewidziane realizowanym programem, a w szczególności potrafi:

 • stosować poprawną terminologię informatyczną,
 • wybierać, łączyć i celowo stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych problemów praktycznych i szkolnych,
 • przeprowadzać rozumowania dedukcyjne w sytuacjach nietypowych,
 • ma rozwinięte myślenie abstrakcyjne,
 • rozumie i stosuje w praktyce normy prawne dotyczące ochrony praw autorskich,
 • dostrzega korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów,
 • wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością,
 • za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 90% - 97% punktów.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu a w szczególności:

 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji (Internet, multimedia itp.),
 • potrafi rozwiązywać zadania z o dużym stopniu trudności,
 • korzysta z literatury fachowej,
 • biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.
 • za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 98% - 100% punktów.
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników


Dzisiaj jest: Poniedziałek
17 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Agnieszka,
Drogomysł, Franciszek, Laura, Marcjan,
Radomił, Rainer, Wolmar

Do końca roku zostało 198 dni.
Zodiak: Bliźnięta