Start Wewnątrzszkolne ocenianie Biologia PZO
Biologia PZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII


Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej opracowany w oparciu o:


1. Podstawę programową.
2. Statut.
3. Program nauczania biologii w szkole podstawowej wydawnictwa WSiP.


Przedmiotem oceniania są:
– wiadomości;
– umiejętności;
– postawa ucznia, jego aktywność oraz indywidualne możliwości.


Formy aktywności podlegające ocenie:
1. Odpowiedzi ustne:
– uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowanie na semestr ;


2.Wypowiedzi pisemne obejmują :
a)kartkówki:
– nie ulegają poprawie;
– obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji;
– trwają nie dłużej niż 15 min;
– nie musza być wcześniej zapowiadane, ale mogą być.
b) sprawdziany:
– nauczyciel prowadzący zapowiada je co najmniej tydzień wcześniej;
– nauczyciel wpisuje termin zapowiedzianego sprawdzianu do dziennika elektronicznego;
– omawia zakres i kryteria wymagań;
– uczeń ma prawo znać wynik pracy klasowej w ciągu 2 tygodni;
– poprawa ocen niedostatecznych i dopuszczających odbywa się do 1 tygodnia;
– uczeń który nie pisał sprawdzianu musi go napisać w ciągu 2 tygodni, najczęściej na następnej planowanej lekcji;


3. Wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń):
– jest oceniany za pomocą plusów;
– uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności, gdy zgromadzi trzy plusy;
– w przypadku dużego wkładu na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.


4. Umiejętności doskonalone w domu (praca domowa):
– nie zgłoszony bark pracy domowej oceniany jest oceną niedostateczną.


5. Zeszyt przedmiotowy:
– jest obowiązkowy;


6. Prace dodatkowe (plansze, okazy wzbogacające zbiory, samodzielnie przeprowadzone doświadczenia, referaty i inne):
Sposoby oceniania:
– oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali od 1 -6 (z uwzględnieniem plusów i minusów);
– oceny śródroczne i roczne ustalane są według skali od 1 do 6;
– cztery tygodnie przed klasyfikacją semestralną uczeń jest powiadomiony o przewidywanej dla niego ocenie;
– w przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe według kryteriów:


Ocena niedostateczna 0% – 30%
Ocena dopuszczająca 31% – 50%
Ocena dostateczna 51% – 74%
Ocena dobra 75%- 90%
Ocena bardzo dobra 91% – 100%

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:


– opanował wiadomości i umiejętności wykraczające znacznie poza program nauczania;
– prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną;
– potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych;
– formułuje problemy i rozwiązuje w sposób twórczy;
– dokonuje analizy, syntezy zjawisk i procesów biologicznych;
– koreluje wiedzę zdobyta na innych przedmiotach z wiedzą biologiczną;
– potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji;
– bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym;
– wykonuje dodatkowe zadania i polecenia;
– w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100%;
– bierze udział w konkursach biologicznych;
– wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:


– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;
– potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach;
– bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji;
– potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze;
– prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawna terminologia biologiczną;
– w pracach pisemnych osiąga od 91% do 100%;
– zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


– potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadkach trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela;
– udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania;
– jest aktywny na lekcji;
– w pracach pisemnych osiąga od 75% – 90%;
– prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:


– opanował wiadomości niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii;
– z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności;
– z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: tablice, wykresy itp.;
– wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadawalającym;
– w pracach pisemnych osiąga od 51% – 74%;
– prowadzi zeszyt przedmiotowy.


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:


– wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela;
– z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne;
– wiadomości przekazuje nie używając terminologii biologicznej;
– jest mało aktywny na lekcji;
– w pracach pisemnych osiąga od 34% do 50%;
– prowadzi zeszyt przedmiotowy.


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:


– nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, koniecznych do dalszego kształcenia;
– nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi;
– wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych;
– nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela;
– wykazuje bierną postawę na lekcji;
– w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% – 33%;
– nie prowadzi systematycznie zeszytu.


Opracowanie Iwona Bućko – nauczyciel biologii

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Dzisiaj jest: Czwartek
4 Czerwca 2020
Imieniny obchodzą
Bazyliusz, Dacjan, Franciszek,
Gościmił, Karol, Karp

Do końca roku zostało 211 dni.
Zodiak: Bliźnięta