Start Katyń...ocalić od zapomnienia Katyń...ocalić od zapomnienia
Katyń...ocalić od zapomnienia

Mottem Programu są słowa Jana Pawła II

”Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”

W kwietniu 2010 roku obchodziliśmy 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina  21.857 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Od 2008 roku trwa społeczny Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Jako szkoła wyraziliśmy chęć uczestniczenia w tym programie, konstruując dodatkowo indywidualny projekt edukacyjny dla naszych uczniów .

 


 

Główne cele projektu:- uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie DĘBU PAMIĘCI na 71. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. My jako szkoła upamiętnimy nazwisko majora Mariana Sagańskiego, który został zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie w roku 1940 przez NKWD.
- stworzenie  SPOŁECZNEGO ARCHIWUM WIEDZY O BOHATERACH,  którzy zginęli w Katyniu, Charkowie i Twerze, złożonego z życiorysów Bohaterów i dokumentów ich dotyczących. Na podstawie zdobytych wiadomości konstruujemy taki życiorys i przybliżamy go wychowankom.
- stworzenie  okazji do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.
- integracja środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez  zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.
-zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterze, którzy poległ w 1940 roku. –
- przesłanie materiałów odnoszące się do Bohatera by te mogły zostać umieszczone na portalu, poświęconym Bohaterom  Zbrodni katyn-pamietam.pl.

- pielęgnowanie ciągłości przekazu pokoleń o istotnych wydarzeniach dla Polski

Cele szczegółowe:

- rozwijanie umiejętności samokształceniowych
- samodzielne docieranie do informacji na temat sylwetki osoby, która zginęła w Katyniu
-  poszukiwanie materiałów w publikacjach dostępnych w bibliotece,
w Internecie -na stronie IPN, na płytach CD, ewentualnie w bibliotece internetowej
- formułowanie  problemu badawczego i określenie celu pracy;
- analiza problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania;
-  precyzowanie  zadań, wybieranie najlepszych sposobów jego rozwiązania
i planowanie pracy, a potem konsekwentne realizowanie planu;
- wyszukiwanie i selekcjonowanie potrzebnych wiadomości, krytyczna analiza i przetwarzanie  stosownie do potrzeb zadania;
- wykonywanie zadań zespołowo
- rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji, przede wszystkim w języku ojczystym:
- czytanie różnego typu teksów, dyskusja, tworzenie spójnych wypowiedzi własnych,
- posługiwanie  się urządzeniami audiowizualnymi i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
- rozwijanie umiejętności uczenia się;
- branie odpowiedzialności za przedsięwzięcie i nauka konsekwentnej realizacji.


Czas pracy nad projektem:  ok.  14  miesięcy

Zakładane efekty

Uczniowie:

- pracując w kilkuosobowych zespołach zdobędą informacje dotyczące życia oficera , który zginął  w Katyniu, pozyskując informacje z pierwszej ręki tj. od żyjących członków rodziny, bądź lokalnej społeczności w miejscu zamieszkania bohatera.
- zdobędą i praktycznie zastosują wiedzę dotyczącą historii mordu katyńskiego
- przygotują inscenizacje, montaż słowno - muzyczny pod hasłem Katyń-Pamiętamy…..
- wykonają plakat , tematyką nawiązujący do minionej tragedii, wykazując się dowolną interpretacją
- poznają jak na temat mordu katyńskiego wypowiadają się znane i mniej znane osobistości w prozie i poezji
- osłuchają się z przepięknymi sentymentalnymi piosenkami, którymi twórcy oddali hołd poległym
- poznają piosenki obozowe i współczesne utwory muzyczne , nawiązujące tematyka do Katynia
- spotkają się z przedstawicielem IPN
- obejrzą film A. Wajdy pt  „Katyń „
- opiszą swoje wrażenia po obejrzeniu filmu  „Katyń „
- pracując zespołowo wykonają dekoracje, plansze, gazetki ścienne
- przygotują prezentacje multimedialną , dotyczącą współczesnej katastrofy smoleńskiej
-będą uczestniczyli w wycieczce do miejsca pamięci - Stutthof
- będą uczestniczyli w symbolicznym posadzeniu dębu pamięci oraz odsłonięciu tabliczki upamiętniającej bohatera
- spotkają się z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich

Opis projektu


1. Zespół nauczycieli pracujący nad projektem liczy 5 do 10 osób.
2. Uczestnikami projektu są uczniowie klasy 1, 2 i 3 Gimnazjum, dyrekcja , nauczyciele
3. Nauczyciele pełnią funkcję opiekunów, służących pomocą dzieciom w realizacji poszczególnych zadań.

Nauczyciel j. polskiego ma za zadanie zorganizowanie konkursu literackiego pod hasłem  „ Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni … „ Zachęci do twórczości uczniów, którzy pod jego okiem zabawią się w poetów i stworzą liryki. Następnie te najpiękniejsze uczniowie zaprezentują przed szerszym gronem uczniów, nauczycieli.
Na lekcjach j polskiego uczniowie poznają poezję nawiązująca do mordu katyńskiego. Będą analizować i interpretować te utwory .  Uczniowie mają  za zadanie także dotrzeć do jak największej liczby informacji dotyczących bohatera  którego nazwisko zostało umieszczone na certyfikacie.
Kolejnym zadaniem polonisty jest przeprowadzenie pogadanki po projekcji filmu Katyń na temat nadrzędnych wartości w życiu. A także polecenie uczniom napisania o swoich uczuciach po obejrzanym filmie ( praca literacka).Uczniowie po przemyśleniach napiszą taką pracę. Komisja  wyłoni trzy najlepsze prace. Zostaną one zaprezentowane pozostałej społeczności uczniowskiej.

Wszyscy wychowawcy mają za zadanie na godzinach wychowawczych podjąć  działania na rzecz przekazywania uczniom wiedzy i wartości, związanych z historią i kulturą Polski. Są proszeni o kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników Programu i w ich otoczeniu, środowisku, „małej ojczyźnie”, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują. Lekcje wychowawcze przeprowadza w oparciu o cykl 3 scenariuszy , dostarczonych przez koordynatorów projektu.

Nauczyciel historii – ma za zadanie na lekcjach historii pogłębiać  wiedzę o wydarzeniach katyńskich, a przez to kształtować więzi z krajem ojczystym i świadomość obywatelską wśród dzieci i młodzieży.
Jego obowiązkiem jest przybliżenie i upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tym, co się stało w Lesie Katyńskim. Uczniowie pod okiem nauczyciela mają za zadanie zebranie tzw.”  okruchów pamięci „czyli   jak największej liczby informacji dotyczących  życia zamordowanego Bohatera. W tym celu krok po kroku spróbują dotrzeć do IPN –u , żyjącej rodziny , znajomych majora Mariana Sagańskiego.
Nauczyciel historii razem z polonistą powinien sporządzić  sprawozdanie z uroczystości i przesłać  materiały odnoszące się do „jego” Bohatera. Aby te w efekcie mogły zostać starannie zarchiwizowane, a następnie w postaci cyfrowej  umieszczone na portalu, poświęconym Bohaterom tej Zbrodni katyn-pamietam.pl.
Ponadto wspólnie z polonistą przygotuje cała oprawę artystyczną do uroczystości związanej z posadzeniem dębu, angażując w to całą społeczność szkolną, władze Gminy , środowisko lokalne, księdza proboszcza.

Nauczyciel muzyki- na lekcjach muzyki  przeprowadzi zajęcia przybliżające uczniom pieśni obozowe, a także współczesne utwory muzyczne, nawiązujące do mordu katyńskiego. Uczniowie nauczą się wybranych pieśni ,by mogli je zaprezentować  na głównej uroczystości, będącej zwieńczeniem projektu. Jego zadaniem jest także pomoc w przygotowaniu oprawy muzycznej do montażu słowno-muzycznego, akademii podsumowującej działania projektu.
Nauczyciel sztuki –ma za zadanie przygotować uczniów i zorganizować zajęcia, na których zostaną wykonane plakaty ( farby ) , nawiązujące tematyką do zbrodni katyńskiej. Uczniowie poszukają plakatów już wcześniej przygotowanych przez inne osoby , by uświadomić sobie jak taka praca powinna wyglądać. Uczniowie znając już historię mordu wykonają takie plakaty i przygotują   wystawę na szkolnym korytarzu.

Nauczyciel informatyki – pod jego okiem wybrana grupa 3 uczniów z każdej z klas ma za zadanie przygotować prezentację multimedialną po hasłem Smoleńsk-przeklęty las. Uczniowie zaprezentują te prezentacje pozostałym uczestnikom projektu: uczniom, radzie pedagogicznej, rodzicom. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie założą na stronie internetowej szkoły podstronę – „Katyń …ocalmy od zapomnienia, informującą o realizacji projektu

Nauczyciel biologii – wspomoże dzieci pozyskać sadzonkę dębu .
Nauczyciel fizyki – Wspomoże koordynatorów projektu  i pracujące z nimi dzieci w realizacji prezentacji multimedialnej , która następnie zostanie wykorzystana na lekcjach wychowawczych. Wybrany zespół trojga dzieci wykona taka prezentację. Wspólnie z tym nauczycielem dzieci będą także wykonywały wszelkie prace manualne , które zostaną wykorzystane przy tworzeniu dekoracji.
Drugi nauczyciel polonista - wraz z zespołem redakcyjnym Gazetki szkolnej – uczniami przygotują jedno specjalne wydanie czasopisma, poświęcone projektowi  „Katyń.. ocalić od zapomnienia „.

Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohaterach, wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu: kształtując postawy patriotyczne, uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą i żądzę poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.
Wszyscy nauczyciele, którym powierzone zostały określone zadania są proszeni o przedłożenie koordynatorowi projektu sprawozdań ze swojej działalności do dnia 30. 02. 2012 roku.


Główna uroczystość – zakończeniem projektu.

Na miesiąc maj 2012 r. planujemy uroczystość podsumowującą nasz projekt edukacyjny. Jego zwieńczeniem będzie uczestniczenie wszystkich zaangażowanych we mszy świętej w intencji pomordowanych w Katyniu, przygotowanie montażu słowno-muzycznego, i zaprezentowanie go społeczności uczniów , rodziców, zaproszonych gości ( władz gminy, przedstawicieli rodzin katyńskich, księdza proboszcza, jeśli uda nam się dotrzeć to także członków rodziny zamordowanego ). Tego dnia uroczyście posadzimy dąb Pamięci i odsłonimy  tablicę na cześć naszego bohatera. Następnie razem ze sprawozdaniem z uroczystości prześlemy materiały odnoszące się do „naszego” Bohatera, by te mogły zostać zarchiwizowane, a następnie w postaci cyfrowej  umieszczone na portalu, poświęconym Bohaterom zbrodni katyn-pamietam.pl.

”Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy”- nie zapomnimy o tym.

Zakończenie realizacji projektu  „Katyń...ocalić od zapomnienia  „ w naszej szkole  nie oznacza zakończenia wszelkich  działań. Zobowiązujemy się bowiem do  uroczystości rocznicowych , związanych ze zbrodnia Katyńską , a także do opieki nad Głazem Pamięci oraz oddawania mu należytej czci .

Opracowała J. Makar-Sobczyk
J. Chachaj

Strona główna programu znajduje się pod adresem http://www.katyn-pamietam.pl

„Katyń …ocalić od zapomnienia.”  - Program edukacyjny dla Gimnazjum w Biesowicach

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Dzisiaj jest: Środa
18 Maja 2022
Światowy Dzień Rodziny
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin,
Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz,
Myślibor, Wenancjusz

Do końca roku zostało 228 dni.
Zodiak: Byk