Start Wewnątrzszkolne ocenianie Technika SP
Technika SP

Technika. Przedmiotowe Zasady Oceniania.

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie,
 • wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie do dalszych postępów w nauce,
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Kryteria oceniania

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:

 • rozumienie zjawisk technicznych,
 • umiejętność wnioskowania,
 • czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,
 • czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,
 • umiejętność organizacji miejsca pracy,
 • właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
 • przestrzeganie zasad BHP,
 • dokładność i staranność wykonywania zadań.

 

Oceniając osiągnięcia uczniów, poza wiedzą i umiejętnościami nauczyciel bierze pod uwagę:

 • aktywność podczas lekcji,
 • zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • obowiązkowość i systematyczność,
 • udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

Nauczyciel uwzględnia stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

Metody sprawdzania osiągnięć

Ocena osiągnięć jest integralną częścią procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia daje ocenianie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki oceniać można następujące formy pracy:

 • test,
 • sprawdzian,
 • zadanie praktyczne,
 • zadanie domowe,
 • aktywność na lekcji,
 • odpowiedź ustną,
 • pracę pozalekcyjną (np. konkurs, projekt).

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań technicznych.

Oceny - stosownie do klasy na 2 etapie kształcenia:

 OCENA: CELUJĄCY. (W)

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawy programowe.

• Jego wiedza pochodzi z różnych źródeł.

• Samodzielnie rozwiązuje i interpretuje informacje techniczne.

• Posługuje się poprawnym językiem technicznym.

• Bez zastrzeżeń przestrzega wszelkie zasady bhp.

• Potrafi interpretować przepisy prawne odnośnie zachowania się w różnych sytuacjach na drodze.

• Wykonuje prace dodatkowe (plansze, rysunki, schematy).

• Prace wytwórcze wykonuje starannie i estetycznie (album twórców techniki, album wybranego zawodu, projekty).

• Zna budowę i działanie suwmiarki, samodzielnie dokonuje odczytu.

• Potrafi rozróżnić materiały konstrukcyjne: metale i stopy żelaza, metale nieżelazne, drewno i tworzywa sztuczne.

• Zna zasady wymiarowania i prawidłowo stosuje na rys. wyk. I złożeniowym.

• Umie posługiwać się pismem technicznym zgodnie z PN.

• Prowadzi wzorowo zeszyt przedmiotowy.

• Jest laureatem konkursu związanego z techniką i ruchem drogowym.

OCENA: BARDZO DOBRY. (D)

Uczeń w pełni opanował treści programowe.

• Samodzielnie wykonuje polecenia wykorzystując różne źródła wiedzy.

• Potrafi zaplanować i zorganizować pracę.

• Wykazuje się aktywnością.

• Pracuje zgodnie z przepisami bhp.

• Prace wytwórcze wykonuje starannie i zgodnie z rysunkiem (album twórców techniki, album wybranego zawodu, projekty).

• Zadania dodatkowe wykonuje chętnie (plansze, rysunki).

• Rozumie warunki bezpiecznego uczestnictwa w ruch drogowym jako pasażer i kierujący.

• Zna budowę i działanie suwmiarki, dokonuje odczytu.

• Potrafi rozróżniać materiały konstrukcyjne: metale i stopy żelaza, metale nieżelazne, drewno i tworzywa sztuczne.

• Zna zasady wymiarowania i prawidłowo je stosuje.

• Umie posługiwać się pismem technicznym zgodnie z PN.

• Prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy.

OCENA: DOBRY  (R)

Uczeń umie wykorzystać wiadomości podczas rozwiązywania zadań wytwórczych.

• Potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać problemy tech. (rys., projekty).

• Wykazuje się aktywnością na lekcji.

• Posługuje się suwmiarką, rozróżnia materiały konstrukcyjne.

• Zna zasady pisma technicznego i wymiarowania przedmiotów.

• Rozumie warunki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

• W pracach wytwórczych zdarzają się drobne uchybienia w estetyce wykonania (album wybranego zawodu lub twórców techniki).

• Stosuje zasady bhp.

• Prowadzi zeszyt przedmiotowy.

OCENA:  DOSTATECZNY. (P)

Zadania wytwórcze wykonuje mało dokładnie.

• Wykazuje słabą orientację w odróżnianiu materiałów konstrukcyjnych.

• Z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru suwmiarką.

• Słabo zna zasady pisma technicznego i wymiarowania.

• W większości przypadków stosuje zasady bhp.

• Posiada zeszyt przedmiotowy.

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY. (K)

Uczeń posiada braki w wiedzy i umiejętnościach.

• Czasami wykazuje chęci do współpracy.

• Właściwie motywowany wykonuje przy pomocy nauczyciela łatwiejsze zadania techniczne.

• Nie potrafi dokonywać pomiaru suwmiarką.

• Ma trudności ze zrozumieniem zasad i przepisów ruchu drogowego.

OCENA: NIEDOSTATECZNY. (NIE SPEŁNIA ŻADNEGO POZIOMU WYMAGAŃ)

Uczeń nie potrafi rozwiązać prostych zadań technicznych.

• Zawsze jest nieprzygotowany do zajęć (brak zeszytu, materiałów)

• Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Dzisiaj jest: Środa
18 Maja 2022
Światowy Dzień Rodziny
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin,
Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz,
Myślibor, Wenancjusz

Do końca roku zostało 228 dni.
Zodiak: Byk