Start Wewnątrzszkolne ocenianie Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Edukacjia dla bezpieczeństwa

 

 1. Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności oraz wiedza ucznia i aktywność, przejawianie zainteresowania.
 2. Kryteria oceniania:

Ocena

Umiejętności i aktywność

Uczeń:

Wiedza

Uczeń:

 

Celujący

Przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań,

Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą

Odnajduje analogie wskazuję szanse i zagrożenia określonych rozwiązań

Wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień

Argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową

Zdobył wiedzę znacznie wykraczająca poza zakres materiału programowego

Bardzo dobry

Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych  źródeł informacji

Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela

Jest aktywny na lekcjach

Bezbłędnie  wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów

Odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania

Zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie

Sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z edukacji dla bezpieczeństwa

Dobry

 Samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji

Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych

Samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności

Podejmuje wybrane zadania dodatkowe

Jest aktywny w czasie lekcji

Poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt

Opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym

Dostateczny

Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji

Samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć

Przejawia przeciętną aktywność

·         Opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podjęcie w otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających

Dopuszczający

Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności

Wykazuje braki  w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać usunięte

Niedostateczny

Nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności

Wykazuje braki  w wiedzy, które uniemożliwiają   dalszy rozwój w ramach przedmiotu

 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy i podręcznik
 2. Uczeń może otrzymać ocenę za:

odpowiedź ustną – zakres trzy tematy wstecz

kartkówkę

praca klasową – po zakończeniu działu programu

aktywność na lekcji

referat

zadanie domowe

prezentację multimedialną

prace w grupach

 1. Ocenę niedostateczną uczeń poprawia w terminie dwóch tygodni.
 2. Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg następującej skali:
 3. Przy stopniach cząstkowych dopuszcza się używanie znaków „plus” i „minus”, pozwalających dokładnie określić poziom opanowania przez ucznia wiadomości

i umiejętności.

 1. Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, dwa razy w ciągu półrocza, nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub przed klasówką lub sprawdzianem.
 1. Uzyskane stopnie  w  poszczególnych  formach  aktywności  ucznia  stanowią  podstawę  stopnia  śródrocznego i rocznego.
 1. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu jeżeli posiada 50% obecności na lekcjach.
 1. Ocenę śródroczną, roczną ustala się na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych ( jeżeli przedmiot jest raz w tygodniu)

 Ocena  śródroczna i roczna  nie  jest  średnią  ocen  cząstkowych.

Przy  ustalaniu  oceny śródrocznej  i  rocznej  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  stopnie  ucznia  z  poszczególnych  form  działalności  ucznia  w  następującej  kolejności :

 • Klasówki; sprawdziany -  (największy  wpływ  na  kształt  oceny śródrocznej  i  rocznej).
 • kartkówki,
 • odpowiedź  ustna,
 • prace  domowe,
 • aktywność  na  lekcji,
 • praca w grupie

 Uczniowi przysługuje odwołanie się od oceny śródrocznej lub rocznej zgodnie z zasadami zamieszczonymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej. Zgodne z zapisami w statucie szkoły.

   Podwyższając przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, uczeń powinien wykazać się umiejętnościami określonymi w wymaganiach na oczekiwaną ocenę w zakresie tych elemen­tów oceny, z których jego osiągnięcia nie spełniały tych wymagań. Sprawdzenie odbywa się w formie pisemnej, zakres materiału obejmuje cały materiał realizowany w danej klasie.

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Dzisiaj jest: Środa
18 Maja 2022
Światowy Dzień Rodziny
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin,
Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz,
Myślibor, Wenancjusz

Do końca roku zostało 228 dni.
Zodiak: Byk