Start Wewnątrzszkolne ocenianie Muzyka
Muzyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

Przedmiotowy system oceniania wynika z realizowanego programu nauczania i ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Ocenianie ma też motywować ucznia do dalszej pracy, a także dostarczać rodzicom informacji o uzdolnieniach lub trudnościach ucznia.

Realizowany jest: Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej autorstwa Moniki Gromek i Grażyny Kilbach w oparciu o podręczniki z cyklu „Lekcja muzyki" (Nowa Era, nr ewid. MEN 852/1/2017, MEN 852/2/2018 oraz 852/3/2019).

Muzyka jest przedmiotem szczególnym, bowiem różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże. Dlatego oceniając ucznia bierze się pod uwagę przede wszystkim:
-aktywność,
-zaangażowanie
-wkład pracy,
-a także zainteresowania ponadprogramowe.

W szkole podstawowej wymagania programowe realizowane są poprzez podstawowe formy aktywności uczniów:
- śpiew,
- gra na instrumentach,
- słuchanie muzyki,
- tworzenie muzyki (zabawy twórcze i improwizacyjne),
- ruch przy muzyce (taniec),
- przyswajanie podstawowych wiadomości o muzyce i muzykach.

Tak więc główną formą aktywności jest muzykowanie, czyli śpiew i gra na prostych instrumentach (flet podłużny, dzwonki). Stale jednak utrwala się elementarną znajomość zasad muzyki, a także pogłębia wiedzę z zakresu kultury muzycznej.
Wewnętrzny system oceniania z przedmiotu muzyka wynika bezpośrednio z rozkładu materiału podzielonego na konkretne jednostki metodyczne. Właśnie z tego podziału wynikają przedmiotowe wymagania wobec ucznia (podstawowe i ponadpodstawowe), sformułowane zgodnie z oczekiwanym poziomem wiedzy i stopniem umiejętności uczniów.
Na poziomie podstawowym dotyczą one głównie pracy w grupie, natomiast w zakres wymagań ponadpodstawowych wchodzi indywidualna aktywność ucznia.

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W klasie czwartej i piątej:
1.Uczeń oceniany jest za:
-śpiewanie piosenek w grupie i solo,
-grę na flecie i\lub na dzwonkach, a także na instrumentach perkusyjnych,
-słuchanie muzyki na lekcji,
-pewne formy ruchowe,
-zaangażowanie w ćwiczeniach twórczych,
-wiadomości z zakresu programu.
W najwyższych klasach szkoły podstawowej, tj. w klasie szóstej i siódmej na pierwszy plan wysuwa się wiedza o muzyce, w tym dzieje muzyki.
Dodatkową ocenę może uzyskać, gdy aktywnie uczestniczy w wydarzeniach muzycznych (np. bierze udział w szkolnych imprezach artystycznych), a także dobrowolnie opanowuje i prezentuje materiał dodatkowy (np. trudniejsze utwory instrumentalne, referaty itp.).
2. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik, zeszyty, flet oraz odrobioną pracę domową (opcjonalnie).
3. Przed lekcją można zgłosić nieprzygotowanie.
4.Wymagania stawiane uczniom (podstawowe i ponadpodstawowe) wynikają bezpośrednio z realizacji materiału zawartego w cyklu Lekcja muzyki.
Uczeń spełniający wymagania podstawowe w pełnym zakresie otrzyma ocenę dobrą,
a w niepełnym – dostateczną.
Uczeń, który w pełni opanuje materiał podstawowy i ponadpodstawowy otrzyma ocenę bardzo dobrą.
Na ocenę celującą zasługuje uczeń wybijający się wiedzą, aktywnie uczestniczący w wydarzeniach muzycznych (koncertujący, meloman, uczestnik chóru, zespołu muzycznego itp.).
Uczeń, który nie podejmie żadnej działalności i ma wyraźnie lekceważący stosunek do przedmiotu może otrzymać ocenę niedostateczną.
5. Ze względu na specyfikę przedmiotu zakładam, że wpływ na ocenę mają nie tylko uzdolnienia muzyczne ucznia, ale także jego zaangażowanie podczas lekcji.
6. Powyższe kryteria oceniania mogą być jednak zmienione wobec uczniów mających indywidualne, specyficzne trudności w nauce (na podstawie opinii PPPP).

Należy jeszcze raz podkreślić, że w klasie szóstej i siódmej zmieniają się nieco priorytety programowe, tj. silniejszy akcent pada na wiedzę o muzyce, a zwłaszcza na poznawanie dziejów muzyki, przygotowuje się też uczniów do odbioru dzieł i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Ocena osiągnięć uczniów w klasie szóstej i siódmej.
1. KRYTERIA:
- wiedzę teoretyczną i historyczną,
- zaangażowanie ucznia, jego postawę i aktywność,
- umiejętności praktyczne (śpiew, gra na instrumencie, tworzenie prostych akompaniamentów rytmicznych, melodycznych, a także taniec),
- umiejętność pracy w grupie.

2, Oceny wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych są pochodną :
- odpowiedzi ustnych,
- pisemnych sprawdzianów kontrolnych,
- prac domowych,
- działań muzycznych (różne formy muzykowania).
3. Zaangażowanie ucznia, jego postawę, aktywność i umiejętność pracy w grupie ocenia się na podstawie:
- stopnia zainteresowania przedmiotem,
- wykazywanej chęci do różnych form śpiewu i gry na instrumentach,
- aktywnego udziału w lekcji,
- prezentacji własnych propozycji repertuarowych,
- zaangażowanie w organizowaniu koncertów klasowych, szkolnych, konkursach muzycznych, itp.
4. Przed lekcją można zgłosić nieprzygotowanie.
5. Podczas przekładania przedmiotowych wymagań wobec ucznia na oceny szkolne można przyjąć, że uczeń spełniający wymagania podstawowe w pełnym zakresie otrzyma ocenę dobrą, a w niepełnym – dostateczną.
Uczeń, który w pełni opanuje materiał podstawowy i ponadpodstawowy otrzyma ocenę bardzo dobrą.
Na ocenę celującą zasługuje uczeń wyróżniający się wiedzą oraz aktywnie uczestniczący w szkolnych imprezach artystycznych i w różnych wydarzeniach muzycznych (koncertujący, meloman, uczestnik chórku, zespołu muzycznego itp.).
Uczeń, który nie podejmie żadnej działalności i demonstruje wyraźnie lekceważący stosunek do przedmiotu, może otrzymać ocenę niedostateczną.
6. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi mają dostosowane wymagania do ich potrzeb i możliwości (zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) i dlatego kryteria oceniania wobec nich mogą być zmienione.

PS. Chciałabym aby muzyka dawała przede wszystkim dzieciom radość.

Jadwiga Kamińska

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Dzisiaj jest: Środa
18 Maja 2022
Światowy Dzień Rodziny
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin,
Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz,
Myślibor, Wenancjusz

Do końca roku zostało 228 dni.
Zodiak: Byk