Start Wewnątrzszkolne ocenianie Język niemiecki
Język niemiecki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego

Uczeń uzyskuje ocenę celującą, gdy:

- opanował materiał zawarty w podstawie programowej na ocenę bardzo dobrą i celującą
- pisze bezbłędnie
- uczestniczy w różnorodnych konkursach przedmiotowych, gdzie może wykazać się swoją wiedzą - pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na oceny celujące lub bardzo dobre
- swobodnie czyta i tłumaczy teksty w j. niemieckim dot. przerabianych bloków tematycznych.
- zna całe słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi swobodnie posługiwać się
zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych
- rozumie wszystkie polecenia i komunikaty
- wykonuje zadania dodatkowe i otrzymuje z nich oceny celujące i bardzo dobre.
- wykazuje aktywność na każdych zajęciach z przedmiotu
- zawsze odrabia prace domowe i zawsze jest przygotowany do lekcji
- wykazuje bardzo duże zainteresowanie przedmiotem.

Uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą, gdy:

- bardzo dobrze opanował materiał zawarty w podstawie programowej
- pisze bezbłędnie lub popełnia błędy sporadycznie
- rozumie wydawane przez nauczyciela polecenia i komunikaty
- swobodnie czyta różne teksty w języku niemieckim i tłumaczy je
- pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę bardzo dobrą.
- wykazuje aktywność na każdych zajęciach z języka niemieckiego
- zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi swobodnie posługiwać się
zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych
- zawsze ma zadanie domowe i jest do lekcji przygotowany.

Uczeń uzyskuje ocenę dobrą, gdy:

- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.
- dość swobodnie czyta proste teksty w języku niemieckim i tłumaczy je przy pomocy nauczyciela
- pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę dobrą
- jest aktywny na większości zajęć z przedmiotu
- w wymowie popełnia błędy, które potrafi skorygować przy pomocy nauczyciela
- zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w
różnorodnych sytuacjach językowych, popełniając nieliczne błędy
- trudniejsze zadania w zeszycie ćwiczeń rozwiązuje przy pomocy nauczyciela
- zdarza mu się nie odrobić zadania domowego oraz być nieaktywnym na lekcji

Uczeń uzyskuje ocenę dostateczną, gdy:

- opanował materiał zawarty w podstawie programowej w stopniu dostatecznym
- ma braki w słownictwie i tylko przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi czytać i tłumaczyć
proste teksty oraz popełnia ciągle te same błędy gramatyczne
- potrafi odczytać tekst w taki sposób, że jest on zrozumiały dla słuchającego
- pisane kartkówki, sprawdziany i testy zalicza przeważnie na ocenę dostateczną
- nie jest aktywny na zajęciach
- popełnia znaczące błędy w mówieniu
- tylko z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia
- słabo zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie, lecz przy pomocy potrafi
posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych
- często nie odrabia zadań domowych.

Uczeń uzyskuje ocenę dopuszczającą, gdy:

- w minimalnym stopniu opanował materiał zawarty w podstawie programowej
- wykazuje znaczne braki w słownictwie, opanował tylko podstawowe słówka / zwroty z
przerabianych bloków tematycznych
- odczytuje teksty popełniając bardzo liczne błędy
- przejawia sporadyczną aktywność na zajęciach z języka niemieckiego
- kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę dopuszczającą i niedostateczną
- ma problemy z mówieniem i pisaniem, popełniając liczne błędy
- ćwiczenia gramatyczne rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela
- najczęściej nie rozumie słuchanego tekstu oraz poleceń nauczyciela
- posiada w miarę uzupełniony zeszyt
- często zapomina podręcznika, ćwiczeń oraz zeszytu
- nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem

Uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, gdy mimo pomocy za strony nauczyciela:

- nie opanował minimum treści zawartych w podstawie programowej
- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu dopuszczającym zrozumienie tekstu
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnione błędy, uniemożliwiające zrozumienie tekstu
- nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o podst. stopniu trudności
- nie jest w stanie poprowadzić najprostszej rozmowy
- nie chodzi na zajęcia (bardzo niska frekwencja)
- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i nieaktywny na lekcjach
- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz chęci współpracy z nauczycielem

Formy kontroli w odniesieniu do podstawowych sprawności komunikacyjnych

1. Mówienie:

- wypowiedź na wskazany temat, opis, relacja
- tworzenie i odgrywanie dialogów
- odpowiedź na pytania
- opowiadanie
- modyfikacja usłyszanego lub przeczytanego tekstu, przejęcie roli głównego bohatera
- recytacja wierszy
- śpiewanie piosenek

2. Pisanie:

- sprawdziany z wyznaczonej partii materiału
- kartkówki, które obejmować będą wiadomości z 1-3 ostatnich lekcji
- dyktanda
- zadania pisemne (notatka, list, życzenia, opis, itp.)

3. Słuchanie:

- identyfikacja rodzaju tekstu, ilości rozmówców, itp.
- przyporządkowywanie informacji osobom
- ustalanie kolejności zdarzeń
- wypełnianie tabel usłyszanymi informacjami
- stwierdzanie poprawności odpowiedzi
- wybór poprawnej odpowiedzi
- stwierdzanie różnic w podobnych treściowo tekstach
4. Czytanie:

- głośne czytanie tekstu przygotowanego i nieprzygotowanego
- rozumienie tekstu czytanego:
a) wyszukanie głównej myśli
b) odróżnienie w tekście argumentów za i przeciw
c) identyfikowanie na podstawie tekstu prawdziwości lub fałszu podanych stwierdzeń
d) ustalenie kolejności nieuporządkowanych fragmentów tekstu
e) przyporządkowanie ilustracji do kolejności zdarzeń opisanych w tekście
f) wyszukanie w różnych tekstach podanych w instrukcji informacji

W przypadku sprawdzianów pisemnych i kartkówek uczeń otrzymuje ocenę w zależności od tego, w jakim stopniu opanował dany materiał, tzn:

96 % - 100 % - ocena celująca
85 % - 95 % - ocena bardzo dobra
75 % - 84 % - ocena dobra
50 % - 74 % - ocena dostateczna;
30 % - 49 % - ocena dopuszczająca
0 % - 29 % - ocena niedostateczna

Kartkówkę uczeń otrzymuje dla siebie. Pracę klasową uczeń i jego prawny opiekun otrzymują do wglądu u nauczyciela.

Uczeń może systematycznie, na bieżąco poprawić każdą ocenę – pracę klasową w ciągu 2 tyg.
W wyjątkowych przypadkach poprawianie może odbywać się za zgodą nauczyciela bezpośrednio przed wystawieniem oceny semestralnej lub końcoworocznej.
W wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
Uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach godziny konsultacji z nauczycielem.

Jeżeli uczeń nie zgadza się z pozytywną oceną semestralną lub końcoworoczną ma prawo pisać egzamin sprawdzający, jeżeli:
• jego frekwencja na lekcjach j. Niemieckiego wynosi powyżej 95%
• jego oceny z prac klasowych i kartkówek są wyższe niż z odpowiedzi ustnych i innych prac pisemnych
• jego postawa na lekcjach i zaangażowanie w nauce są bez zarzutu.

Ocena egzaminu sprawdzającego nie może być niższa od wystawionej oceny.

Uczeń, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe oceniany jest zgodnie z zaleceniami poradni, głównie za wkład pracy i zaangażowanie.

Uczniowie z dysleksją oceniani są głównie za wypowiedzi ustne. W pracach pisemnych nie brane są pod uwagę błędy ortograficzne, o ile nie zmieniają one sensu wypowiedzi.

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Dzisiaj jest: Czwartek
29 Lutego 2024
Imieniny obchodzą
Dobronieg, Roman
Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba