Start Wewnątrzszkolne ocenianie Robotyka - LEGO
Robotyka - LEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z KOMPUTERYZACJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESOWICACH
W KLASIE IV, VI

• Opis programu
Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne ze Zasadami Wewnątrzszkolnymi Oceniania w Szkole Podstawowej w Biesowicach.
Program z komputeryzacji to kompleksowy program nauki robotyki oparty o klocki LEGO Education oraz klocki Mindstorms EV3. Podczas zajęć dzieci pracują w zespołach, uczą się kreatywnego myślenia, komunikowania, podejmowania decyzji i współpracy. Razem realizują projekty zgodnie z modelem 4Z: zbadaj, zbuduj, zaprogramuj i zaprezentuj pozwalających dzieciom łączyć zabawę z nauką matematyki, fizyki i przyrody.
W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia będą realizowane w dwóch semestrach, 2 godziny co dwa tygodniu.
Na zajęciach dzieci pracują w grupach 2- lub 3-osobowych każda grupa ma własny zestaw klocków LEGO® Education WeDo 2.0, Spike Prime + komputer. Dodatkowym zestawem dostępnym dla uczniów jest Mindstorms EV3

Cele zajęć
Celem zajęć jest:
• wzbudzanie w dzieciach zainteresowania światem zwierząt i roślin. Podczas warsztatów dzieci poznają wybrane rośliny, a także gatunki zwierząt. Będą wiedziały, co łączy rośliny i zwierzęta, w jaki sposób zachowują się i komunikują wybrane gatunki zwierząt, a także jakie mają zwyczaje. Dzieci z klocków WeDo zbudują m. in. muchołówkę, konia, żyrafę, goryla czy żabę. Przy użyciu komputera będą wprawiać w ruch swoje modele.
• Przybliżenie funkcjonowania świata różnych maszyn. Dzieci zostaną zapoznane z mechaniką i systemem działania wybranych urządzeń. Podczas zajęć dzieci zdobędą wiedzę z fizyki, mechaniki oraz informatyki. Zbudują m.in. helikopter, kolejkę łańcuchową, windę czy urządzenie do sterowania wodą.
• Zainteresowanie tematyką tajemniczego kosmosu. Dzieci będą wymieniały się spostrzeżeniami na temat gwiazd, planet oraz możliwości życia w kosmosie. Eksploracja przestrzeni kosmicznej pozwoli na zbudowanie niewielkich pojazdów, dzięki którym dzieci zdobędą wiedzę dotyczącą najodleglejszych zakątków przestrzeni pozaziemskiej.

III. Założenia
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu miesiąca minimum 1 ocenę.
4. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

IV. Obszary aktywności
Na lekcjach Komputeryzacji oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:
1. Kształtowanie pojęć z robotyki - sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć z robotyki.
2. Kształtowanie języka robotyki, ocenianie języka robotyki na odpowiednim etapie ścisłości.
3. Praca z środowiskiem programistycznym Lego WeDo 2.0, Spike Prime oraz Mindstorms EV3
4. Rozwiązywanie problemów.
5. Praca projektowa abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia.
6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
7. Projekty grupowe i indywidualne.
8. Aktywność na lekcji.
9. Wkład pracy ucznia.
Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel dostosowuje kryteria ocen do możliwości uczniów.

V. Proponowane kryteria oceny semestralnej i rocznej
Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobry oraz
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
• rozwiązuje zadania dodatkowe, proponuje zadania nietypowe,
• wykonuje dodatkowe prace w programach komputerowych
• sprawnie wykorzystuje sieć Internet jako szerokie źródło informacji,
• wykorzystuje szerokie możliwości środowiska Lego WeDo 2.0, Spike Prime oraz Mindstorms EV3 do tworzenia różnego rodzaju programów,
• samodzielnie wykonuje zadania z zastosowaniem niezbędnych formuł i funkcji w środowisku Lego WeDo 2.0, Spike Prime oraz Mindstorms EV3
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń spełniający wymagania dopełniające, czyli ten, który:
• samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemowych w nowych sytuacjach, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w dziedzinie obsługi środowiska Lego WeDo 2.0, Spike prime oraz Mindstorms EV3
• wykorzystuje szerokie możliwości środowiska Lego WeDo 2.0, Spike Prime oraz Mindstorms EV3 do tworzenia różnego rodzaju programów,
• samodzielnie wykonuje zadania z zastosowaniem niezbędnych formuł i funkcji w środowisku Lego WeDo 2.0, Spike Prime oraz Mindstorms EV3 ,
• potrafi wyszukać odpowiednie wiadomości w Internecie na wybrane zagadnienia z robotyki,
• potrafi samodzielnie rozszerzać swoje wiadomości przy wykorzystaniu systemów pomocy ( manuali) wbudowanych w programy użytkowe,
• umie współpracować w grupie,
• aktywnie uczestniczy w lekcjach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń spełniający wymagania rozszerzające, czyli ten, który:
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
• posługuje się najważniejszymi wiadomościami w zakresie obsługi środowiska Windows,
• wykonuje zadania z zastosowaniem niezbędnych formuł i funkcji w środowisku Lego WeDo 2.0, Spike Prime oraz Mindstorms EV3 według wzoru,
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń spełniający wymagania podstawowe, czyli ten, który:
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności z niewielką pomocą nauczyciela,
• mało efektywnie pracuje na lekcjach,
• popełnia drobne błędy w posługiwaniu się programami obsługi robotów,
• opanował najważniejsze umiejętności w zakresie obsługi systemu Windows i wykorzystania programów użytkowych, niezbędnych na przedmiocie Komuteryzacji,
• zna podstawy posługiwania się środowiskiem Lego WeDo 2.0, Spike Prime oraz Mindstorms EV3 oraz potrafi poruszać się po sieci Internet.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń spełniający wymagania konieczne, czyli ten, który:
• ma braki w wiadomościach, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji,
• opanował niezbędne umiejętności posługiwania się komputerem,
• wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności (przystępne), często z pomocą nauczyciela,
• wykazuje brak samodzielności,
• nie wykonuje zadań w określonym czasie.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
• nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,
• nie potrafi wykonywać najprostszych zadań w zakresie obsługi systemu Windows oraz nie potrafi poruszać się po sieci Internet,
• nie potrafi w najprostszym zakresie korzystać z środowiska Lego WeDo 2.0, Spike Prime oraz Mindstorms EV3 .

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Dzisiaj jest: Wtorek
6 Grudnia 2022
Mikołajki
Imieniny obchodzą
Dionizja, Emilian, Jarema, Jarogniew,
Mikołaj

Do końca roku zostało 26 dni.
Zodiak: Strzelec