Start Wewnątrzszkolne ocenianie Chemia
Chemia

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii
dla klas 7-8

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:


• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
• Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2017r.
Nauczanie chemii w Szkole Podstawowej w Biesowicach odbywa się według:
• Programu nauczania MEN nr 834/1/2017 oraz 834/2/2018
Wykorzystywane będą następujące materiały:
• Podręcznik dla klasy 7 i 8 „Świat chemii” aut.A. Warchoł, A. Danel, D. Lewandowska, M. Karelus, W. Tejchman
• Zeszyt ćwiczeń „Świat Chemii” aut. D. Lewandowska, A. Warchoł, wyd. WSiP
• Zbiór zadań aut. W. Tejchman, L. Wasyłyszyn, A. Warchoł, D. Lewandowska, wyd.WSiP
Program będzie realizowany w ciągu 2 lat w następującym wymiarze:
• Klasa 7 – 2 godziny tygodniowo
• Klasa 8 – 2 godziny tygodniowo
Nowa podstawowa programowa kształcenia ogólnego zakłada następujące cele kształcenia (wymagania ogólne) w szkole podstawowej:
Stymulowanie ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia oraz kształtowanie umiejętności:
• posługiwania się prostym szkłem, sprzętem laboratoryjnym oraz podstawowymi odczynnikami chemicznymi;
• projektowania i bezpiecznego wykonywania prostych eksperymentów chemicznych; formułowania obserwacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych doświadczeń; planowania pracy oraz samooceny;
• odczytywania, gromadzenia, analizowania i segregowania informacji zawartych w różnorodnych źródłach wiedzy (podręczniku, układzie okresowym pierwiastków, w literaturze popularnonaukowej, Internecie, środkach masowego przekazu, słownikach, encyklopediach, tablicach chemicznych);
• posługiwania się technologią informacyjną, pozyskiwania, weryfikowania i tworzenia informacji; dostrzegania wszechobecności chemii w życiu człowieka;
• łączenia wiadomości uzyskanych na lekcjach chemii z treściami zdobytymi na lekcjach przyrody i pozostałych przedmiotów przyrodniczych.

Celem oceniania jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, określenie jego mocnych stron oraz wskazanie jego ewentualnych braków w dotychczasowej nauce.


Ocenie podlegają:
• sprawdziany (testy);
• kartkówki;
• odpowiedzi ustne;
• prace domowe;
• aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach;
• prace długoterminowe (np. realizacja projektów edukacyjnych).
Zasady wystawiania ocen ze sprawdzianów pisemnych i testów (przelicznik procentowy):
• ocena niedostateczna – 0% - 30%;
• ocena dopuszczająca - >30% - 50%;
• ocena dostateczna - >50% - 74%;
• ocena dobra - >74% - 90%;
• ocena bardzo dobra - >90% - 100%.
Dopuszcza się wystawienia ocen cząstkowych z plusami i minusami (nie dotyczy to oceny niedostatecznej i celującej)
Dla ocen cząstkowych ustala się następujące wagi:
udział w konkursach - waga 5
sprawdziany – waga 4
kartkówki, odpowiedzi ustne – waga 3
aktywność, zaangażowanie- waga 2
prace długoterminowe(projekty)- waga 2
prace domowe, dodatkowe oceny – waga 1
Organizacja pracy na lekcji:
• Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. Jest on sprawdzany pod względem staranności, systematyczności i poprawności rzeczowej.
• Uczeń ma możliwość zgłoszenia trzech nieprzygotowań w ciągu półrocza. Jest to odnotowane w zeszycie nauczyciela. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji i może obejmować: brak pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
• Uczeń, który przez cały semestr nie wykorzystał żadnego nieprzygotowania, otrzymuje cząstkową ocenę b. dobrą.
• Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów za pomocą zapowiedzianych lub niezapowiedzianych kartkówek obejmujących materiał nie więcej niż z 4 jednostek lekcyjnych. Kartkówek nie można poprawiać.
• Sprawdziany pisemne zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
• Uczeń nieobecny na pisemnym sprawdzianie, ma obowiązek napisać taką pracę na następnej, najbliższej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.
• Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od momentu jej otrzymania.
• Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek napisania poprawy, we wcześniej uzgodnionym z nauczycielem terminie.
• Prace pisemne sprawdzone oddaje nauczyciel w terminie nieprzekraczającym czterech tygodni od daty ich napisania.
• Uczeń ma prawo do próby poprawienia uzgodnionych z nauczycielem partii materiału, gdy ocena semestralna lub końcowo-roczna jest na pograniczu dwóch ocen.
• Ocena semestralna i końcowo-roczna nie jest oceną arytmetyczną uzyskanych ocen lecz średnią wagową. Większą wagę maja oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne, pozostałe oceny są wspomagające.
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:
• stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);
• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk;
• proponuje nietypowe, innowacyjne rozwiązania;
• osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu szkolnym i wyższych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;
• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, Internetu;
• projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;
• biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.
Ocenę dobra otrzymuje uczeń który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów;
• korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej;
• bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;
• zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych;
• samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:
• opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów, korzystając w razie potrzeby z pomocy nauczyciela;
• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, tj. układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne;
• bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne;
• zapisuje i uzgadnia równania prostych reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia;
• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne;
• zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych;
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
• nie panował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;
• nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela;
• nie zna podstawowych praw i wzorów chemicznych.
Sposoby informowania o osiągnięciach uczniów z chemii:
• Ocena ustalona wg wymagań programowych z chemii spełnia funkcje:
• Informacyjną – uczeń wie, czego nie opanował, zaś nauczyciel wie, co sprawia uczniowi trudności, informuje rodziców o osiągnięciach ucznia;
• wychowawczą – ocena jest adekwatna do stanu wiedzy ucznia i umożliwia mu samoocenę, może pomóc w ocenianiu dziecka przez rodziców.
• Ocena jest jawna oraz motywowana w przypadkach uzasadnionych i zawsze na prośbę zainteresowanych.
• W dzienniku każda ocena jest opisywana, zaznaczając jakiej partii materiału lub jakiego zagadnienia ona dotyczy. Wychowawca korzystając z dziennika może udzielić stosownej informacji rodzicom.
• Na wywiadówkach i konsultacjach rodzice lub opiekunowie są informowani o wynikach w nauce. W uzasadnionych przypadkach braki i sposoby ich uzupełniania są omawiane indywidualnie z rodzicami.
• Na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną uczeń jest informowany o ewentualnej ocenie niedostatecznej oraz o przewidywanej ocenie z przedmiotu. Ocena ta może ulec zmianie w toku dalszej nauki.
Zakończenie
Przedstawione Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii są spójne z Zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. Jeżeli w którymś założeniu taki by się nie okazał, ważniejsze są zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z PZO.
Sprawdziany i inne prace pisemne przechowywane są w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany.

Sporządziła: Agnieszka Śniegulska

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Dzisiaj jest: Wtorek
6 Grudnia 2022
Mikołajki
Imieniny obchodzą
Dionizja, Emilian, Jarema, Jarogniew,
Mikołaj

Do końca roku zostało 26 dni.
Zodiak: Strzelec