Start Wewnątrzszkolne ocenianie Przyroda
Przyroda

 

PRZYRODA PZO

 

Cele PZO:

 • dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia
 • wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich likwidacji
 • motywowanie ucznia do systematycznej pracy

Do zadań nauczyciela należy bieżące, śródroczne, końcoworoczne ocenianie i klasyfikowanie uczniów według skali przyjętej w szkole jak również warunki poprawiania oceny. Dla ucznia ocena powinna pełnić rolę wspierającą i motywującą.

Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności przedmiotowe oraz  ponadprzedmiotowe, postawy i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH RZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 1. Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia.

           Ocenianiu podlegają:

 • testy/ sprawdziany po każdym dziale materiału;
 • obserwacja pracy uczniów na lekcji
 • odpytywanie ustne
 • dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia)
 • krótkie prace pisemne (kartkówki, prace domowe);
 • udział w konkursach przedmiotowych
 1. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZYRODY

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody;
 • posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi
 • posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;
 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;
 • posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy przyrodniczej;
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym;

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;
 • korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma przyrodnicze, popularnonaukowe i inne;
 • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
 • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody posługując się terminologią przyrodniczą;

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • projektuje doświadczenia i prezentuje je;
 • dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka;
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów w przyrodzie;
 • wyjaśnia je, rozwiązuje problemy;

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • wykracza swoją wiedzą poza podstawy programowe;
 • selekcjonuje wiedzę, interpretuje zjawiska, tworzy hipotezy;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, konkursach przedmiotowych, akcjach obejmujących przyrodę i pokrewne dziedziny;
FORMY I METODY OCENIANIA
 • Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
 • Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, są udostępniane do wglądu uczniom
  i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego.
 • Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.
 • Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień po oddaniu pracy przez nauczyciela.
 • Kartkówki nie podlegają poprawie
 • Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną może ją poprawiać (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Uczeń, który wcześniej uzyskał ze sprawdzianu 2 lub 3, może w trakcie pisania sprawdzianu poprawkowego zrezygnować z oddania pracy. Jeśli go odda to każda ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika.
 • Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na ocenę półroczną i roczną.
 • W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma on obowiązek napisania ich w najbliższy terminie.
 • Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:

100% punktów i punkty dodatkowe – celujący

100% – 91% – bardzo dobry

90% – 75% – dobry

74% – 51% – dostateczny

50% – 31% – dopuszczający

30% – 0% – niedostateczny

Dwa razy w semestrze (dla 2 godzin przyrody w tygodniu) uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek)

 • Dodatkowe umowne oznaczenia:

„--” – uczeń nie jest przygotowany do lekcji

                  „uzbieranie” trzech  minusów skutkuje otrzymaniem oceny 1

 • Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace domowe
 • Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych.
 • Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych (np. projektu edukacyjnego) przydzielanych przez nauczyciela oraz wyższą ocenę semestralną z tytułu bardzo dobrych wyników  na konkursie przedmiotowym
 • Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego
 • Ocena jest jawna
 • Oceny na koniec semestru nie są średnią ocen cząstkowych.
 • Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem. Mogą to być:
  • dodatkowe konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem)
  • prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu
  • pomoc koleżeńska
  • ścisła współpraca z rodzicami
  • skierowanie ucznia do poradni pedagogiczno-psychologicznej

       Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Są one załączone do wymagań edukacyjnych  z przyrody.

  Zasady wystawiania ocen śródrocznych i  końcoworocznych oraz warunki ich poprawy są zawarte w szkolnym WSO.

  Stosowane na zajęciach z przyrody środki dydaktyczne, niezbędne w osiąganiu celów kształcenia to podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy, mapy, filmy, książki o tematyce przyrodniczej, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, plansze programy komputerowe, przyrządy pomiarowe, modele, sprzęt laboratoryjny, odczynniki  i pozostałe wyposażenie pracowni przyrodniczej.

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Dzisiaj jest: Czwartek
29 Lutego 2024
Imieniny obchodzą
Dobronieg, Roman
Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba