Start Wewnątrzszkolne ocenianie PZO j.angielski Klasy I-III
PZO j.angielski Klasy I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KLASY I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESOWICACH

I. ZASADY OGÓLNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych, uzdolnieniach ucznia.

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

1. Słownictwo:
− umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach,
−odpowiedni dobór słownictwa,
−odpowiedni zakres słownictwa.
2. Gramatyka:
−poprawność,
−podstawowe struktury,
−formy pytające i przeczenia.
3. Rozumienie ze słuchu:
−zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów,
−wydobywanie informacji,
−rozpoznawanie kontekstu,
−rozpoznawanie najważniejszych myśli,
−rozpoznawanie uczuć mówiącego.
4. Mówienie:
−umiejętność współpracy,
−wymienianie informacji o sobie,
−poprawność,
−płynność,
−komunikację interaktywną,
−zdolności negocjacyjne,
−wymowę: dźwięki oraz akcent, rytm, intonację,
−zasób struktur i słownictwa,
−umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych.
5. Czytanie:
−rozpoznawanie najważniejszych informacji,
−rozpoznawanie istotnych informacji,
−rozumienie przesłania / znaczenia napisanego tekstu.
6. Pisanie:
−zdolność przekazywania informacji,
−zdolność przekazywania informacji o sobie,
−zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń,
−poprawność,
−pisownię.
7. Inne umiejętności:
−tworzenie projektów (prac plastyczno językowych).

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Formy aktywności:
−krótkie testy,
−odpowiedź ustna,
−praca na lekcji,
−czytanie,
−projekty indywidualne i grupowe,
−udział w konkursach,
−aktywność na lekcji.

W ocenianiu stosuje się oceny od 1 do 6 uwzględniając plusy i minusy, które wpisywane są do dziennika zajęć edukacyjnych.

OCENY:

Ocena celująca (6):
- uczeń osiągnął 100% umiejętności wymaganych w obowiązującym programie nauczania, posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania.

Ocena bardzo dobra (5):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować prostymi strukturami i budować spójne zdania,
- stosuje szeroki zakres słownictwa,
2) słuchanie:
- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,
- z łatwością rozróżnia dźwięki oraz polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości, mówi spójnie, bez wahania,
- posługuje się poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy,
- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli,
- wypowiedzi ucznia są zrozumiałe,
4) pisanie:
- potrafi napisać zadanie pełnymi zdaniami,
- pisze teksty i zdania odpowiedniej długości,
- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena dobra (4):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur i budować proste zdania
- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,
2) słuchanie:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć większość kluczowych informacji i przekształcić je w formę pisemną,
- potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości,
- potrafi mówić spójnie, choć czasami się waha,
- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,
- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności,
4) pisanie:
- potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,
- pisze zdania na ogół dobrze zbudowane i spójne,
- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena dostateczna (3):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami oraz budować niekiedy spójne zdania;
- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania;
2) słuchanie:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach;
- potrafi rozróżnić większość dźwięków;
- rozumie polecenia nauczyciela;
3) mówienie:
- czasem potrafi przekazać wiadomości;
- potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem;
- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;
- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;
- ucznia można zazwyczaj zrozumieć;
4) pisanie:
- próbuje napisać zadanie zawierające proste zdania;
- w zadaniu pisemnym robi zauważalne błędy;

Ocena dopuszczająca (2):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;
- buduje zdania, ale przeważnie niespójne;
- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;
2) słuchanie:
- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji oraz niektóre dźwięki;
- potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń;
3) mówienie:
- czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;
- mówi z częstym wahaniem;
- przy posługiwaniu się językiem popełnia wiele zauważalnych błędów;
- trudno ucznia zrozumieć;
4) pisanie:
- ma duże trudności z napisaniem prostych zdań, w zdaniu pisemnym robi dużo istotnych błędów;

Ocena niedostateczna (1):
- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności; - nie zrozumieć sensu prostych tekstów, nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie pisać.

Progi procentowe:
oceny z krótkich testów:
100 % - 96 % - ocena celująca
95 % - 80 % - ocena bardzo dobra
79 % - 75 % - ocena dobra
74 % - 50 % - ocena dostateczna;
49 % - 30 % - ocena dopuszczająca
29 % - 0 % - ocena niedostateczna
IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN
1.Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według następujących zasad: −wszystkie testy – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania, −odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie.
2. Poprawione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w tydzień po przeprowadzeniu testu.
3.Uczeń z opinią z poradni psychologiczno - pedagogicznej na temat specyficznych trudności w uczeniu się, pisze testy dostosowane do swoich możliwości.
4.Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczy się według odrębnego planu specjalnego. Oceniany jest zgodnie z wkładem pracy i wysiłkiem proporcjonalnym do swoich możliwości.

V. USTALENIA KOŃCOWE

1.Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie.
2. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
3.Przewidywaną ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel podaje uczniowi na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
4. Jeżeli przewidywaną ocenę śródroczną lub końcoworoczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę i rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
5.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.

VI. LITERATURA

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie:
1. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
2. Programu nauczania języka angielskiego SuperHeroes 1, SuperHeroes 2, SuperHeroes 3.
3. Kryteriów oceniania z języka angielskiego

opracowała Dorota Żółć
nauczyciel języka angielskiego

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Dzisiaj jest: Czwartek
29 Lutego 2024
Imieniny obchodzą
Dobronieg, Roman
Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba