Start Wewnątrzszkolne ocenianie PZO język angielski klasy 4-8
PZO język angielski klasy 4-8

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY IV-VIII

 

I. ZASADY OGÓLNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu:

1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
2. zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy,
3. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych lub uzdolnieniach ucznia.

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

I Słownictwo
1. Umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach,
2. Odpowiedni dobór słownictwa,
3. Odpowiedni zakres słownictwa.

II Gramatyka
1. Poprawność,
2. Podstawowe struktury,
3. Formy pytające i przeczenia,
4. Czasy,
5. Szyk wyrazów.

III Rozumienie ze słuchu
1. Zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów,
2. Wydobywanie informacji,
3. Rozpoznawanie kontekstu,
4. Rozpoznawanie najważniejszych myśli,
5. Rozpoznawanie uczuć mówiącego.

IV Mówienie
1. Umiejętność współpracy,
2. Wymienianie informacji o sobie,
3. Poprawność,
4. Płynność,
5. Komunikację interaktywną,
6. Zdolności negocjacyjne,
6. Wymowę: dźwięki oraz akcent, rytm, intonację,
8. Zasób struktur i słownictwa,
9. Umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych.

V Czytanie
1. Rozpoznawanie najważniejszych informacji,
2. Rozpoznawanie istotnych informacji,
3. Rozumienie przesłania / znaczenia napisanego tekstu.

VI Pisanie
1. Zdolność przekazywania informacji,
2. Zdolność przekazywania informacji o sobie,
3. Zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń,
4. Poprawność,
5. Podporządkowanie myśli i pomysłów,
6. Pisownię.

VII Inne umiejętności
1. Tworzenie projektów (prac plastyczno-językowych).

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Formy aktywności
1. Sprawdziany (Tests),
2. Kartkówki (Short tests),
3. Odpowiedź ustna,
4. Praca na lekcji,
5. Czytanie,
6. Prace domowe,
7. Projekty indywidualne i grupowe,
8. Zeszyt ćwiczeń,
9. Przygotowanie do lekcji,
10. Aktywność na lekcji,
11. Udział w konkursach.

Częstotliwość oceniania
praca klasowa - minimum 1 w semestrze
kartkówki – minimum 3 w semestrze
odpowiedź ustna - minimum 1 w semestrze
czytanie - minimum 1 w semestrze

Określanie pojęć zgodnie z WSO:

- wypowiedzi pisemne,
- sprawdzian, test – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem,
- kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, lub zapowiedziana z całego działu,
- prace domowe ucznia – podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia,
- zeszyt ćwiczeń – minimum raz w semestrze, ale nie zawsze podlega ocenie,
- wypowiedzi ustne, w tym te z aktywności na lekcji.

Skala ocen:
- ocena celująca – 6,
- ocena bardzo dobra – 5,
- ocena dobra – 4,
- ocena dostateczna – 3,
- ocena dopuszczająca – 2,
- ocena niedostateczna – 1.

Progi procentowe - oceny ze sprawdzianów i kartkówek:

100 % - 96 % - ocena celująca
95 % - 80 % - ocena bardzo dobra
79 % - 75 % - ocena dobra
74 % - 50 % - ocena dostateczna;
49 % - 30 % - ocena dopuszczająca
29 % - 0 % - ocena niedostateczna

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych oraz dopuszczających ocen cząstkowych według następujących zasad:
- wszystkie sprawdziany i kartkówki – w ciągu 2 tygodnia od daty otrzymania,
- odpowiedzi ustne i prace domowe – nie podlegają poprawie.

Uczeń ma obowiązek zaliczyć pracę pisemną, na której był nieobecny w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela, jednak nie później niż dwa tygodnie po powrocie ucznia do szkoły. Jeżeli uczeń
był nieobecny na kartkówce, odpowiedni materiał może zaliczyć w formie wypowiedzi ustnej.

Poprawione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w tydzień po przeprowadzeniu
sprawdzianu, kartkówki zaś na następnej lekcji, o ile jest to możliwe.

Uczeń z opinią z poradni psychologiczno - pedagogicznej na temat specyficznych trudności
w uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich możliwości.

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczy się według odrębnego planu
specjalnego. Oceniany jest zgodnie z wkładem pracy i wysiłkiem proporcjonalnym do swoich
możliwości.

V. USTALENIA KOŃCOWE

1. Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie.
2. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia braku pracy domowej. Za czwartym razem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
3. Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.
4. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca
w grupach może być oceniana „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
5. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych.
6. Przewidywaną ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel podaje uczniowi na dwa tygodnie
przed radą klasyfikacyjną.
7. Jeżeli przewidywaną ocenę śródroczną lub końcoworoczną jest ocena niedostateczna,
nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
8. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.
9. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WSO.
10. Ocenę celująca może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do
uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą poza
program nauczania obowiązujący na jego poziomie, wykonuje ciekawe pomoce naukowe lub
interdyscyplinarne prace projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich
sukcesy.

VI. LITERATURA

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:
1. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
2. Programu nauczania języka angielskiego Super Powers 4, Junior explorer 3, Super Powers 7 oraz Super Powers Repetytorium 8.
3. Kryteriów oceniania z języka angielskiego.

Opracowała Dorota Żółć
nauczyciel języka angielskiego

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Dzisiaj jest: Czwartek
29 Lutego 2024
Imieniny obchodzą
Dobronieg, Roman
Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba