Start Wewnątrzszkolne ocenianie Matematyka
Matematyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania – matematyka.

Szkoła Podstawowa w Biesowicach

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 2. Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej w Biesowicach.
 3. Statutem Szkoły Podstawowej w Biesowicach.
 4. podstawą programową.

 

WYMAGANIA  EDUKACYNE na poszczególne oceny

 

 1. OCENA NIEDOSTATECZNA
 • uczeń nie opanował materiału i umiejętności w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki na wyższym szczeblu;
 • nie uczestniczy w lekcji;
 1. OCENA OPUSZCZAJĄCA
 • we wiadomościach ucznia są braki, przy pomocy nauczyciela uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie;
 • bierze udział w lekcji;
 • odrabia prace domowe;
 1. OCENA DOSTATECZNA
 • uczeń opanował materiał przewidziany w programie nauczania w stopniu podstawowym;
 • potrafi wykonywać zadania o średnim stopniu trudności;
 • odrabia prace domowe;
 • uczestniczy (dość aktywnie) w lekcji;
 1. OCENA DOBRA
 • uczeń dysponuje wiedzą przewidzianą w programie nauczania;
 • wykonuje zadania w oparciu o wiedzę przewidzianą programem;
 • aktywny podczas lekcji;
 • zna podstawowe zagadnienia matematyczne;
 • wykonuje dość trudne zadania;
 • posługuje się terminami zgodnymi z programem;
 • wykonuje podstawowe zadania podczas lekcji;
 1. OCENA BARDZO DOBRA
 • uczeń ma wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania;
 • wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem;
 • bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji;
 • rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe;
 • wykonuje trudne zadania;
 • swobodnie posługuje się pojęciami matematycznymi;
 • korzysta z różnych źródeł;
 • rozwija własne zainteresowania;
 1. OCENA CELUJĄCA
 • uczeń ma wiedzę i umiejętności wyraźnie wykraczające poza program nauczania;
 • pogłębia swoją wiedzę;
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania;
 • rozwiązuje zadania złożone, nietypowe zadania tekstowe;
 • korzysta z dodatkowych materiałów spoza programu nauczania;
 • potrafi samodzielnie korzystać z pomocy dydaktycznych;
 • zna zasady korzystania ze źródeł informacji matematycznej;
 • wykonuje zadania z własnej inicjatywy;
 • bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji;
 • osiąga sukcesy poza macierzystą szkołą.

CELE OCENIANIA

 1. Wspieranie rozwoju ucznia.
 2. Motywowanie ucznia do pracy.
 3. Informacja o skuteczności procesu  nauczania poprzez:
 1. ustalenie stopnia opanowania wiedzy,
 2. zauważenie trudności w nabywaniu umiejętności,
 3. zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania,
 4. przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzania umiejętności (sprawdziany końcowe i egzamin zewnętrzny).

OBSZARY OCENIANIA AKTYWNOŚCI UCZNIA

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Rozumienie pojęć matematycznych oraz znajomość ich definicji.
 2. Znajomość i zastosowanie pewnych twierdzeń.
 3. Prowadzenie rozumowań i umiejętność wysnuwania wniosków.
 4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
 5. Posługiwanie się symbolami i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.
 6. Analiza tekstów w stylu matematycznym.
 7. Stosowanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów pozamatematycznych.
 8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 9. Aktywność na lekcjach.
 10. Własny wkład pracy ucznia.

WYMAGANIA   EDUKACYJNE  -  OGÓLNE

 

 1. Każdy uczeń może być trzy razy nieprzygotowany w ciągu roku szkolnego do zajęć bez podania przyczyny (w tym brak pracy domowej lub zeszytu z pracą domową, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Fakt ten zobowiązany jest zgłosić na początku lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 2. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć z bardzo ważnych przyczyn losowych – fakt ten należy zgłosić na początku zajęć – zaraz po wejściu do klasy.
 3. Uczeń, który był nieobecny z uzasadnionych przyczyn przez dłuższy okres na zajęciach (choroba) może ustalić z nauczycielem termin uzupełnienia notatek i wiadomości.
 4. Uczeń nieobecny z innych przyczyn niż choroba lub przypadki losowe musi uzupełnić notatki i wiedzę na najbliższe zajęcia.
 5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni po oddaniu pracy przez nauczyciela.
 6. Wypowiedź ustną uczeń może poprawić na najbliższej lekcji (następnej).
 7. Rodzic ma prawo wglądu do pisemnych prac ucznia w szkole w obecności nauczyciela.
 8. Każdy uczeń ocenę z odpowiedzi ustnej ma wpisaną do zeszytu przedmiotowego.
 9. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
 10. W przypadku nieobecności ucznia podczas pracy klasowej jest on zobowiązany napisać tę prace klasową w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie – nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie od dnia oddania przez nauczyciela sprawdzonych prac innych uczniów. Jeżeli i w tym dodatkowym terminie uczeń nie przystąpi do pracy klasowej, nauczyciel zapisuje mu w dzienniku ocenę niedostateczną.
 11. Uczeń, który na semestr I otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek zaliczyć materiał zgodny z otrzymanymi zagadnieniami w ciągu miesiąca od dnia zakończenia I semestru (w ten okres nie wliczamy okresu ferii zimowych). Może dwukrotnie przystąpić do poprawy semestru w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

SPOSÓB  OCENIANIA

 

 1. Ocena semestralna i na koniec roku wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych przez ucznia w ciągu danego semestru. Szczególne znaczenie na ocenę semestralną lub roczną mają oceny z pisemnych prac klasowych i kartkówek. Ocena końcowa i semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 2. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 3. Na oceny cząstkowe składają się oceny:
  • z odpowiedzi ustnych;
  • z rozwiązywanych zadań na tablicy pod okiem nauczyciela;
  • z prac domowych;
  • z aktywności na lekcji;
  • z pisemnych kartkówek, które obejmują trzy ostatnie tematy lekcji;
  • z pisemnych prac klasowych z całego działu.

Prace klasowe nauczyciel zobowiązany jest poprawić w ciągu dwóch tygodni.

 

FORMY  KONTROLI  POSTĘPÓW  UCZNIA

 

W celach sprawdzenia osiągnięć ucznia na danym etapie będą stosowane następujące formy:

lp.

Forma sprawdzająca

Uwagi

Częstotliwość w semestrze

1.

Prace klasowe

Prace pisemne, trwające 45 minut, sprawdzające opanowanie określonego działu programowego - podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Zapowiadane na tydzień wcześniej.

po każdym dziale

2.

Testy

Prace pisemne złożone z zadań jednokrotnego wyboru. Testy są stosowane zamiast pracy klasowej lub równolegle z nią. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

według potrzeb

3.

Testy semestralne

Prace pisemne uwzględniające dwie formy zadań: wielokrotnego wyboru lub krótkie odpowiedzi (testy obejmują materiał danego semestru).

według potrzeb

4.

Kartkówki

Prace pisemne obejmujące treści maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, sprawdzające opanowanie jednej lub kilku umiejętności aktualnie przerabianego materiału, trwające 5 – 10 minut. Nie są zapowiadane.

według potrzeb

5.

Prace domowe

Zadania do wykonania w domu w celu przećwiczenia poznanych w szkole umiejętności.

po każdej lekcji

6.

Odpowiedzi ustne

Rozmowa z uczniem w celu poznania jego toku myślenia, umiejętności analizowania treści i wysnuwania wniosków oraz rozwiązywanie zadań przy tablicy.

na bieżąco

7.

Prace długoterminowe

Prace zadane na okres przynajmniej 3 dni.

według potrzeb

8.

Obserwacja ucznia

a)      przygotowanie do lekcji

b)      aktywność na lekcji

c)      praca w grupie

na bieżąco

9.

Udział w konkursach matematycznych

po ogłoszeniu  konkursu

Prace klasowe i testy będą oceniane punktowo w zależności  od stopnia trudności zadania. Ocenom będą odpowiadały następujące przedziały procentowe:

 • 0 – 29%    niedostateczny
 • 30 – 49% dopuszczający
 • 50 – 74% dostateczny
 • 75 – 89%       dobry
 • 90 - 100% bardzo dobry
 • 90 - 100% + zadanie na 6 celujący

W czasie oceny postępów ucznia będą stosowane oceny ważone.

 • praca klasowa, testy, testy semestralne – waga 4
 • kartkówka, odpowiedź – waga 2
 • udział w konkursach – waga 2
 • praca domowa, aktywność na lekcji, praca długoterminowa – waga 1

Ocena semestralna i roczna nie jest średnią ważoną ocen cząstkowych.

Sprawdzane i oceniane będą:

 • pisemne prace domowe
 • ustne odpowiedzi
 • aktywny udział w lekcji
 • podejmowanie dodatkowych zadań (z wykorzystaniem testów, zbioru zadań)
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego
 • twórczość, inicjatywa, samodyscyplina
 • konkursy wiedzy o przedmiocie.

W odpowiedziach ustnych bierze się pod uwagę umiejętność  wypowiadania się i posługiwania językiem matematycznym oraz pojęciami i symbolami matematycznymi. Przy ocenie rozwiązywanych zadań bierze się pod uwagę:

 • zrozumienie treści zadania,
 • poprawność rysunku przy zadaniu z treścią,
 • geometryczną poprawność i staranność konstrukcji w zadaniach konstrukcyjnych,
 • efektywność rozwiązania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność stosowania praw matematycznych,
 • sprawność rachunkową.

Pisemne sprawdziany (30-minutowe) oraz prace klasowe można poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania poprawionych prac przez nauczyciela.

 

 

KRYTERIA  OCENIANIA  Z  MATEMATKI  DLA  UCZNIÓW  O OBNIŻONYCH  WYMAGANIACH

 

       Uczniowie o obniżonych wymaganiach edukacyjnych powinni opanować wiedzę na poszczególne oceny:

 • Ocena dopuszczająca, dostateczna, dobra – 60% wiedzy wymaganej zgodnie z kryteriami
 • Ocenę bardzo dobrą i celującą otrzymują uczniowie gdy spełniają 100% wiedzy określonej w kryteriach oceniania dla poszczególnych klas.

      Oceny ze sprawdzianów pisemnych będą odpowiadały następującym  przedziałom procentowym:

 • 0 – 24% niedostateczny
 • 25 – 40% dopuszczający
 • 41 – 70% dostateczny
 • 71 – 80% dobry
 • 81 – 100% bardzo dobry
 • 81- 100% + zadanie na 6     celujący

       Uczniowie z dysleksją będą oceniani głównie na podstawie odpowiedzi i pracy przy tablicy. Sprawdziany pisemne mają  zróżnicowany stopień trudności. Są również zadania dopasowane do możliwości ucznia słabego.

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW O ICH WYNIKACH W NAUCE

 1. Prace pisemne są sprawdzane do dwóch tygodni od ich napisania. Prace poprawione są omawiane na lekcji. Podczas omawiania pracy pisemnej nauczyciel podaje punktację oraz zamianę punktów na oceny szkolne.
 2. Oceny za inne formy aktywności ucznia nauczyciel podaje na bieżąco na danej lekcji i zapisuje w dzienniku elektronicznym.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA

 

 1. Nauczyciel zapisuje w dzienniku elektronicznym oceny aktywności ucznia na lekcji.
 2. Wychowawca podczas zebrań z rodzicami.
 3. w razie potrzeby – indywidualne konsultacje lub rozmowy z rodzicami, podczas których nauczyciel:
 1. przekazuje rodzicom informację o postępach ucznia w nauce,
 2. dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia,
 3. przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.
 1. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego, na miesiąc przed wystawieniem oceny przekazywana jest uczniowi podczas lekcji, a rodzicom poprzez dziennik elektroniczny lub podczas wywiadówki.
 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Dzisiaj jest: Czwartek
29 Lutego 2024
Imieniny obchodzą
Dobronieg, Roman
Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba