Start Wewnątrzszkolne ocenianie Fizyka
Fizyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI
dla klasy VII i VIII w Szkole Podstawowej w Biesowicach

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:
• Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
• Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2017r.

Nauczanie fizyki w Szkole Podstawowej w Biesowicach odbywa się według:
• Programu nauczania MEN nr 821/1/2017 oraz 821/2/2018

Wykorzystywane będą następujące materiały:
• Podręcznik dla klasy 7 i 8 „Świat fizyki” aut. B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska, wyd. WSiP;
• Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 i 8 „Świat fizyki” aut. M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, wyd. WSiP
• Zbiór zadań aut. A. Kurowski, J. Niemiec dla klas 7 i 8 „Świat fizyki”, wyd.WSiP

Program będzie realizowany w ciągu 2 lat w następującym wymiarze:
• Klasa 7 – 2 godziny tygodniowo
• Klasa 8 – 2 godziny tygodniowo

Celem oceniania jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, określenie jego mocnych stron oraz wskazanie jego ewentualnych braków w dotychczasowej nauce.
Ocenie podlegają:
• sprawdziany (testy);
• kartkówki;
• odpowiedzi ustne;
• prace domowe;
• aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach;
• prace długoterminowe (np. realizacja projektów edukacyjnych).

Zasady wystawiania ocen ze sprawdzianów pisemnych i testów (przelicznik procentowy):
• ocena niedostateczna – 0% - 30%;
• ocena dopuszczająca - >30% - 50%;
• ocena dostateczna - >50% - 74%;
• ocena dobra - >74% - 90%;
• ocena bardzo dobra - >90% - 100%.
Dopuszcza się wystawienia ocen cząstkowych z plusami i minusami (nie dotyczy to oceny niedostatecznej i celującej)
Dla ocen cząstkowych ustala się następujące wagi:
udział w konkursach - waga 5
sprawdziany – waga 4
kartkówki, odpowiedzi ustne – waga 3
aktywność, zaangażowanie- waga 2
prace długoterminowe(projekty)- waga 2
prace domowe, dodatkowe oceny – waga 1
Organizacja pracy na lekcji:

1. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. Jest on sprawdzany pod względem staranności, systematyczności i poprawności rzeczowej.
2. Uczeń ma możliwość zgłoszenia trzech nieprzygotowań w ciągu półrocza. Jest to odnotowane w dzienniku. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji i może obejmować: brak pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
3. Uczeń, który przez cały semestr nie wykorzystał żadnego nieprzygotowania, otrzymuje cząstkową ocenę b. dobrą.
4. Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów za pomocą zapowiedzianych lub niezapowiedzianych kartkówek obejmujących materiał nie więcej niż z 4 jednostek lekcyjnych. Kartkówek nie można poprawiać.
5. Sprawdziany pisemne zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Uczeń nieobecny na pisemnym sprawdzianie, ma obowiązek napisać taką pracę na następnej, najbliższej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.
7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od momentu jej otrzymania.
8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek napisania poprawy, we wcześniej uzgodnionym z nauczycielem terminie.
9. Prace pisemne sprawdzone oddaje nauczyciel w terminie nieprzekraczającym czterech tygodni od daty ich napisania.
10. Uczeń ma prawo do próby poprawienia uzgodnionych z nauczycielem partii materiału, gdy ocena semestralna lub końcowo-roczna jest na pograniczu dwóch ocen.
11. Ocena semestralna i końcowo-roczna nie jest oceną arytmetyczną uzyskanych ocen lecz średnią wagową. Większą wagę maja oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne, pozostałe oceny są wspomagające.
Kryteria ocen cząstkowych:
1. Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który wykazuje się wiedzą ponad program, potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia, bierze udział w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowe miejsca na etapie powiatowym (rejonowym) lub wojewódzkim.
2. Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadawalający opanował wiedzę z danego przedmiotu oraz sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były przerabiane na lekcji.
3. Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który poprawnie rozwiązujący typowe zadania z danego przedmiotu i dzięki swoim wiadomością rozumie większość materiału.
4. Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu i jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności.
5. Ocena dopuszczająca – otrzymuje ja uczeń, który potrafi rozwiązywać proste zadania, pracuje przy pomocy nauczyciela i rokuje nadzieje, że braki, które posiada uzupełni w następnym semestrze.
6. Ocena niedostateczna – otrzymuje ja uczeń, który nie panował podstawowych wiadomości z przedmiotu, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów nawet przy pomocy nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy.

Sposoby informowania o osiągnięciach uczniów z chemii:
1. Ocena ustalona wg wymagań programowych z chemii spełnia funkcje:
• Informacyjną – uczeń wie, czego nie opanował, zaś nauczyciel wie, co sprawia uczniowi trudności, informuje rodziców o osiągnięciach ucznia;
• wychowawczą – ocena jest adekwatna do stanu wiedzy ucznia i umożliwia mu samoocenę, może pomóc w ocenianiu dziecka przez rodziców.
2. Ocena jest jawna oraz motywowana w przypadkach uzasadnionych i zawsze na prośbę zainteresowanych.
3. W dzienniku każda ocena jest opisywana, zaznaczając jakiej partii materiału lub jakiego zagadnienia ona dotyczy. Wychowawca korzystając z dziennika może udzielić stosownej informacji rodzicom.
4. Na wywiadówkach i konsultacjach rodzice lub opiekunowie są informowani o wynikach w nauce. W uzasadnionych przypadkach braki i sposoby ich uzupełniania są omawiane indywidualnie z rodzicami.
5. Na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną uczeń jest informowany o ewentualnej ocenie niedostatecznej oraz o przewidywanej ocenie z przedmiotu. Ocena ta może ulec zmianie w toku dalszej nauki.
Zakończenie
Przedstawione Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki są spójne z Zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. Jeżeli w którymś założeniu taki by się nie okazał, ważniejsze są zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z PZO.
Sprawdziany i inne prace pisemne przechowywane są w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany.

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Dzisiaj jest: Czwartek
29 Lutego 2024
Imieniny obchodzą
Dobronieg, Roman
Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba