Start Samorząd Uczniowski
Samorząd
Opiekun i skład samorządu

alt

 

Rok szkolny 2022/2023

Opiekun Samorządu: Urszula Zalewska

Skład Samorządu:

Przewodniczący: Wiktoria Orczyk
Zastępca Przewodniczącego: Antonina Machuta
Skarbnik: Karolina Matuszewska; Filip Dubiel
Sekretarz: Magdalena Szymczuk; Klaudia Lewandowska

==============================

Rok szkolny 2021/2022

opiekun SU - Urszula Zalewska


Rok szkolny 2019/2020

opiekun SU - Danuta Kołodziejczyk

Maja Kołodziejczyk- przewodnicząca Rady SU

Zuzanna Kowalska- zastępca przewodniczącej rady SU

Jagoda Kwiatkowska-skarbnik SU

Zuzanna Szymańska-sekretarz SU

Maciej Wójcik, Kamila Ciesielska-członkowie Rady SU

Działania  SU w roku szkolnym 2019/2020

 1. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 2. Przygotowanie części artystycznej III Charytatywnego Balu Andrzejkowego
 3. Zorganizowanie zbiórki materiałów plastycznych dla dzieci z oddziałów onkologicznych
 4. Przygotowanie dyskoteki andrzejkowej dla uczniów klas 4-8
 5. Zorganizowanie akcji Świąteczne Odliczanie
 6. Przygotowanie wigilii szkolnej i szkolnego kolędowania
 7. Organizacja Poczty Walentynkowej
 8. Organizacja akcji Dla każdego cos słodkiego
 9. Udział w akcji WOSP

W związku z pandemią koronawirusa, nasze działania zaplanowane na miesiące marzec-czerwiec 2020 r. nie mogły dojść do skutku.

alt


Rok szkolny 2017/2018

Opiekun SU- Justyna Makar

Nikola Chudziak - przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego,

Huber Madejski- zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Wiktoria Ciesielska - skarbnik Samorządu Uczniowskiego,

Rada Samorządu: Katarzyna Barczycka, Maja Kołodziejczyk


Rok szkolny 2016/2017

Opiekun SU- Justyna Makar

Ewelina Justka - przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego,

Huber Madejski- zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Cezary Ruszkiewicz- skarbnik Samorządu Uczniowskiego,

Wiktoria Ciesielska – sekretarz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego 


 

 

Rok szkolny 2015/2016

Opiekun SU- Justyna Makar

Przewodniczący: Katarzyna Bućko, kl III Gimnazjum
Zastępca: Vanessa Agolli, kl III Gimnazjum
Skarbnik: Weronika Wszelaki, kl III Gimnazjum

Ewelina Justka- członek
Kinga Marszałek- członek
Wiktoria Ciesielska- członek

 


Rok szkolny 2013/2014

Opiekun - mgr Justyna Makar-Sobczyk
Przewodniczący - Monika Wiśniewska
Zastępca - Katarzyna Bućko
Skarbnik - Piotr Kołwzan


Rok szkolny 2010/2011

Opiekun - mgr Justyna Makar-Sobczyk
Przewodniczący - Tomasz Barczycki
Zastępca - 
Skarbnik - Patrycja Ciesielska
Sekretarz - Natalia Butkiewicz

 
Regulamin Samorządu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach
2022/2023

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)


§ 1
• Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
• Władzami samorządu uczniowskiego są:
• na szczeblu klas - samorządy klasowe,
• na szczeblu szkoły – zarząd samorządu uczniowskiego.
• Zarząd samorządu uczniowskiego składa się z następujących funkcji:
• przewodniczący samorządu,
• zastępca przewodniczącego,
• skarbnik,
• sekretarz,
• członkowie zarządu
• Członkowie zarządu wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
• Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
• Wybory odbywają się w pierwszym wolnym terminie miesiąca września po wyborach samorządów klasowych, ustalonym przez opiekuna SU
• Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
• Wybory do władz samorządu zorganizowane są przez głosowanie w sposób tajny
• Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Po nim odbywa się głosowanie na zastępcę, skarbnika i sekretarza. Pozostałych członków zarządu dobiera sobie przewodniczący samorządu uczniowskiego spośród wszystkich członków samorządu uczniowskiego. Może nim być uczeń, który nie jest we władzach samorządu uczniowskiego na szczeblu klas.
• Kadencja zarządu trwa rok.
• Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
• W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
• Członka zarządu można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
• Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
• Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
• Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
• Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 2
• Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, PZO, WZO
• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
• prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
• prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

• Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
• uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,

• Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:

• opiniowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
• ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
• ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)
• wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
• opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
• opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

§ 3
• Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły-w przypadku Szkoły Podstawowej w Biesowicach zapis ten będzie obowiązywał od września 2020
• Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
• Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad zarządu i koordynatora działalności samorządu.
• Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
• Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

§ 4.
• Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
• Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

§ 5.
Samorząd szkolny może:
• Organizować akcje charytatywne.
• Organizować ciekawe imprezy dla uczniów wzbogacające ich wiedzę i znajomość tradycji.
• Organizować dyskoteki.
• Organizować wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.
• Prowadzić konkursy i akcje plakatowe.
• Zorganizować sekcje odpowiedzialne za różne działy życia szkoły.

Opiekun Samorządu Szkolnego
Urszula Zalewska

 POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Dzisiaj jest: Sobota
22 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban,
Broniwoj, Flawiusz, Innocenty,
Innocenta, Kirył, Paulina

Do końca roku zostało 193 dni.
Zodiak: Rak